در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
حسینی، سید امرالله
استاد راهنما:
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
تاريخ دفاع:
واحد:
منبع:
چکيده:


استاد شهید مرتضی مطهری در جهان اسلام بیشتر به عنوان یک فیلسوف شناخته شده است در حالیکه ایشان همچنین فقیهی جامع و برجسته با ویژگیها و مبانی و نوآوریهای فقهی منحصر به فرد می باشند. حقوق فطری و طبیعی، اصل عدالت، حق عقل، فلسفه احکام، احکام ولایی و اختیارات حاکم اسلامی و نقش زمان و مقتضیات آن از دیدگاههای موثر در نوآوریهای فقهی استاد مطهری می باشد به این ترتیب که حقوق فطری و اصل علت غایی را بهترین مبنای تفسیر و توجیه حقوق اسلامی و اصل عدالت را به عنوان یک قاعده فقهی مقیاس قوانین اسلامی می داند و عقل را به عنوان نیرویی که حق کشف، تقیید، تحدید و یا تعمیم احکام اسلامی را دارد مورد توجه قرار داده است. توجه به فلسفه احکام هم به معنی کشف ملاکات واقعی احکام توسط عقل و بیان شارع، ما را در جریان استنباط یاری می کند. به عقیده استاد مطهری غفلت از این مبانی و دیدگاهها موجب رکود فقه و عدم رشد فلسفه اجتماعی اسلام و عدم تناسب بین قوانین فقهی با دیگر اصول اسلامی شده است، احکام ولایی و نقش زمان و بررسی ویژگیهای ثابت و متغیر قوانین اسلام و تبیین پویایی فقه بر مبنای آن از دیگر مبانی و دیدگاههای استاد می باشد. مبتنی بر این مبانی نوآوریهای فقهی استاد در حوزه های اقتصاد اسلامی (مالکیت، سرمایه داری، ربا، بانکداری و بیمه) و در حقوق زن (روابط زن و مرد، کفائت، استقلال زن، ماهیت خانواده، نکاح، ریاست خانواده، ازدواج موقت، تعدد زوجات، طلاق، مهر و نفقه، بررسی فقهی حدود پوشش، شهادت، قضاوت، مرجعیت و سیاست و حکومت زن و ...) و مباحثی در اجتهاد، مشروعیت جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از موضوعات فقهی دیگر می باشد که حاکی از قوه اجتهاد و توان بالای استاد در حوزه مباحث فقهی می باشد. منبع: kamyarsedaghat.blogfa.com

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است