در
Skip Navigation Links.
 

 مصوبه 658 - شرح وظایف معاونت تهذیب مركز مدیریت حوزه‌های علمیه

1. پیشنهاد سیاستهای كلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت تربیتی و تهذیبی مركز مدیریت حوزه‌های علمیه و حوزه‌های علمیه استانی، به مدیر مركز مدیریت حوزه‌های علمیه

2. سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی، نظارت و ارزیابی امور تربیتی و تهذیبی حوزه‌های علمیه، در چارچوب سیاستهای كلان و مصوبات شورای عالی

3. طراحی، استقرار و بهسازی نظام جامع تربیتی و تهذیبی

4. سامان‌دهی، ارتقاء و توسعه امور تربیتی و تهذیبی حوزویان و خانواده‌های ایشان

5. برنامه‌ریزی برای ترویج و تعمیق معنویت و زی طلبگی حوزویان و خانواده‌های ایشان

6. طراحی و پیشنهاد رشته‌های تحصیلی و سرفصل‌های مرتبط با تربیت و اخلاق اسلامی، به معاونت آموزش

7. طراحی دوره‌های كوتاه‌مدت دانش‌افزایی و مهارتی اساتید اخلاق، مشاوران و مدیران فرهنگی، و اجرای آن در صورت ضرورت

8. پیشنهاد پیامهای تربیتی و اخلاقی متناسب با موضوعات متون درسی، به مركز تدوین متون درسی، و نظارت بر رعایت امور اخلاقی در متون تدوین‌شده

9. همكاری با سایر معاونتها در تعیین شاخصها و معیارهای اخلاقی گزینش كادر علمی و اجرایی

10. مشاركت در طراحی نظام پذیرش طلاب، به منظور در نظر گرفتن معیارها و شاخصهای اخلاقی و معنوی

11. برنامه‌ریزی جهت به‌كارگیری اساتید اخلاق و اعزام آنها به حوزه‌های علمیه استانی، بر اساس شاخصها و معیارهای اخلاقی و تربیتی مصوب

تبصره: جذب، به‌كارگیری و اعزام اساتید اخلاق برای تدریس در دوره‌های رسمی، و گزینش علمی و عمومی ایشان، همانند سایر اساتید خواهد بود.

12. آسیب‌شناسی مستمر تربیتی و تهذیبی طلاب، و ارائه راهكارهای بهبود وضعیت

13. برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی‌ها، ارتقای مهارتها و ترویج آداب و سنن اسلامی در زندگی حوزویان

14. برنامه‌ریزی به منظور افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی حوزویان، و تعمیق بینش و افزایش مشاركت آنان در امور سیاسی و اجتماعی

15. تعریف، تبیین و تثبیت هویت حوزوی طلاب و روحانیون، و برنامه‌ریزی برای ارتقای آن

16. طراحی و تدوین برنامه‌های تربیتی و فرهنگی، برای غنی‌سازی اوقات فراغت طلاب و خانواده‌های ایشان

17. برنامه‌ریزی اردوهای فرهنگی و دینی، به منظور ارتقای ارزشهای معنوی و اخلاقی حوزویان

18. برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیتهای اردوهای تخصصی سایر معاونتها، در راستای اهداف تربیتی و تهذیبی

19. برنامه‌ریزی به منظور استفاده مؤثر از محصولات و ابزارهای فرهنگی، در راستای تحقق اهداف تربیتی و تهذیبی

20. برنامه‌ریزی برای گسترش رویكرد اخلاقی و ارزشهای معنوی در تمام قوانین، مقررات و فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و اجرایی، با همكاری معاونتهای ذی‌ربط

21. برنامه‌ریزی و سامان‌دهی امر مشاوره طلاب و خانواده‌های آنان

22. برنامه‌ریزی به منظور ترویج فرهنگ قرآنی و حدیثی در بین حوزویان

23. برنامه‌ریزی و سامان‌دهی تلبس طلاب حوزه‌های علمیه، با همكاری معاونتهای ذی‌ربط

24. تهیه ضوابط و مقررات، تدوین و بررسی كارنامه اخلاقی طلاب

25. تشكیل و برگزاری جلسات شورای تربیت و تهذیب

26. تهیه، تدوین و بررسی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تربیتی و تهذیبی حوزه علمیه، و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تكمیلی

27. بررسی برنامه و بودجه سالیانه امور تربیتی و تهذیبی حوزه‌های علمیه استانی ارجاعی از سوی مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت مركز مدیریت، و تسهیم اعتبارات در اختیار بین حوزه‌های علمیه استانی

28. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه و پیشنهاد به مدیر مركز مدیریت حوزه‌های علمیه

29. تهیه و تنظیم گزارش عملكرد به صورت دوره‌ای و موردی و ارائه به مدیر مركز مدیریت حوزه‌های علمیه

30. انجام‌دادن سایر وظایف محوله از سوی مدیر مركز مدیریت حوزه‌های علمیه

 

     دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه

               محمد یزدی

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است