در
کتابخانه
بازدید : 1037405تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="HFormat">ادامه ی مرحله ی هفتم</span>ادامه ی مرحله ی هفتم
Expand <span class="HFormat">مرحله ی هشتم</span>مرحله ی هشتم
Collapse <span class="HFormat">مرحله ی نهم</span>مرحله ی نهم
Collapse <span class="HFormat">فصل 1</span>در بیان حقیقت حدوث و قدم فصل 1در بیان حقیقت حدوث و قدم
Collapse جلسه صد و نهم جلسه صد و نهم
فی بیان حقیقتهما
بحث حدوث و قدم بحث خوبی است كه مختصر هم هست یكی از مسائلی كه درامور عامه فلسفه اُولی مطرح می شود مسأله حدوث و قدم است مسأله دیگری كه قریب به این مسأله است
تعریف حدوث و قدم
سؤالی به عنوان مقدمه
حدوث و قدم نسبی
جامع المقاصد
مرحوم آخوند حدوث و قدم را مشترك لفظی می دانند
حدوث و قدم زمانی
بنا بر این تعریف، زمان نمی تواند حادث زمانی باشد
تعریف حدوث و قدم زمانی به نحوی دیگر
اشاره ای به حاشیه علامه طباطبایی
حدوث و قدم ذاتی
حكما در طرح مسأله حدوث و قدم ذاتی، ناظر به مطلب متكلمین اند
Expand <span class="HFormat">فصل 2: </span>در اثبات حدوث ذاتی فصل 2: در اثبات حدوث ذاتی
Expand <span class="HFormat">فصل 3: </span>آیا حدوث زمانی كیفیتی زائد بر وجود حادث است؟ فصل 3: آیا حدوث زمانی كیفیتی زائد بر وجود حادث است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 4: </span>حدوث، علت نیاز به علت نیست فصل 4: حدوث، علت نیاز به علت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 5: </span>تقدم و تأخر و اقسام این دوفصل 5: تقدم و تأخر و اقسام این دو
Expand <span class="HFormat">فصل 6: </span>آیا اقسام تقدم و تأخر مشترك معنوی اند یا لفظی؟ فصل 6: آیا اقسام تقدم و تأخر مشترك معنوی اند یا لفظی؟
Expand <span class="HFormat">فصل 7: </span>آیا اطلاق تقدم بر اقسامش به تشكیك است؟ فصل 7: آیا اطلاق تقدم بر اقسامش به تشكیك است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 8: </span>در اقسام معیّت فصل 8: در اقسام معیّت
Expand <span class="HFormat">فصل 9: </span>تكمیل بحث حدوث ذاتی فصل 9: تكمیل بحث حدوث ذاتی
Expand متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مرحوم آخوند طبق معمولِ [این باب ] وارد این مطلب می شود كه یك حدوث و قدم داریم كه اصطلاح عرف است و به بحثهای فلسفی مربوط نمی شود. اسم این حدوث و قدم را «حدوث و قدم نسبی (یا اضافی) » می گذارند. توضیح اینكه: گاهی در مقایسه دو شی ء با یكدیگر، یكی را می گویند «حادث» و دیگری را می گویند «قدیم» . البته در عرف امروز معمولا به جای «حادث» كلمه «جدید» را به كار می برند و مثلا می گویند «كتابهای جدید، كتابهای قدیم» یا «رسمهای جدید، رسمهای قدیم» . پس وقتی دو شی ء در مقایسه با یكدیگر، آنچه از زمان وجود یكی گذشته كمتر از مقداری باشد كه از زمان وجود دیگری گذشته، به اوّلی می گویند «جدید» و به دومی می گویند «قدیم» . [در كتب علمی ما] به جای «متجددین» بیشتر می گویند «متأخرین» . مثلا می گویند قدما چنین عقیده داشته اند و متأخرین چنین می گویند. مثلا در فقه وقتی می گویند «قدما» امثال شیخ طوسی و ابن جنید و
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 715
سید مرتضی به ذهن می آیند، و وقتی می گویند «متأخرین» علمای سه چهار قرن اخیر (از زمان صاحب
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است