در
کتابخانه
بازدید : 147955تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بدون شك تعبیر و تفسیر قرآن از تاریخ، به شكل دوم است. از نظر قرآن مجید، از آغاز جهان همواره نبردی پیگیر میان گروه اهل حق و گروه اهل باطل، میان گروهی از طراز ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (صلوات اللّه علیهم) و پیروان مؤمن آنها و گروهی از طراز نمرود و فرعون و جباران یهود و ابوسفیان و امثالهم برپا بوده است؛ هر فرعونی موسایی در برابر خود داشته است (لِكُلِّ فِرْعَوْنَ موسی ) .
به تعبیر مولوی همواره دو پرچم، یكی سپید و دیگری سیاه، در جهان افراشته بوده است:
دو علم افراخت اسپید و سیاه
آن یكی آدم دگر ابلیس راه
در میان آن دو لشكرگاه زفت
چالش و پیكار، آنچه رفت رفت
همچنین دور دوم هابیل شد
ضد نور پاك او قابیل شد
همچنین این دو علم از عدل و جور
تا به نمرود آمد اندر دور دور
ضد ابراهیم گشت و خصم او
وان دو لشكر كین گزار و جنگجو
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 433
چون درازی جنگ آمد ناخوشش
فیصل آن هر دو آمد آتشش
دور دور و قرن قرن، این دو فریق
تا به موسی و به فرعون غریق
همچنین تا دور عهد مصطفی
با ابوجهل آن سپهدار جفا
در این نبرد و ستیزها گاهی حق و گاهی باطل پیروز بوده است، ولی البته این پیروزیها و شكستها بستگی به یك سلسله عوامل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی داشته است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است