در
کتابخانه
بازدید : 143280تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
ج. مشروعیت مبارزه و قداست آن مشروط به این نیست كه حقوق فردی و یا ملی مورد تجاوز واقع شده باشد؛ در همه ی زمینه هایی كه یكی از مقدسات بشر دچار مخاطره شده باشد مبارزه مشروع و مقدس است. آنچه مبارزه را مشروع می كند این است كه حقی به مخاطره افتاده باشد، خصوصاً اگر آن حق به جامعه ی بشریت تعلق داشته باشد. آزادی از این قبیل است، مبارزه برای نجات مستضعفان كه در قرآن
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 428
تصریح شده است از این باب است، توحید از آن جهت كه عمده ترین سرمایه های سعادت بشری است به هر شكل كه به مخاطره افتد مبارزه را مشروع می سازد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است