در
کتابخانه
بازدید : 150786تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
نه تنها مبارزه ی نو با كهنه مشروع و مقدس است، هر جریان دیگر نیز كه مقدمات انقلاب را فراهم و تكامل را تسریع نماید مشروع و مقدس است، از قبیل ایجاد نابسامانیها برای ایجاد نارضاییها و توسعه ی شكافها و داغتر و پیگیرتر شدن مبارزه ها، زیرا چنان كه گفتیم تكامل در گرو این است كه ضدی به صورت انقلابی و جهش وار به ضد خود تبدیل شود و تنها راه این تبدیل، كشمكش درونی اضداد است و تا شكاف به آخرین حد توسعه نرسد و كشمكش به آخرین مرحله كه مرحله ی غلیان است منتهی نشود تبدل صورت نمی گیرد. پس هر چیزی كه شكاف را وسیعتر نماید موجب تسریع تحول جامعه از مرحله ای به مرحله ی عالیتر است و چون ایجاد نابسامانیها چنین نقشی می تواند داشته باشد پس طبق این منطق مشروع و مقدس است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است