در
کتابخانه
بازدید : 150680تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
نظر به اینكه مبارزه ی نو و كهنه شرط اساسی انتقال تاریخ از دوره ای به دوره ای و ركن
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 421
لازم تكامل جامعه ی بشری است و عامل مبارزه ی انسان است، پس جهاد یعنی مبارزه ی نو با كهنه به هر حال مقدس است؛ یعنی كهنه از آن جهت كه كهنه است و از میان بردن وی جامعه را به سوی تكامل پیش می برد استحقاق نابودی دارد نه از آن جهت كه متجاوز است و دفع تجاوز مشروع و مقدس است. علیهذا طبق این منطق ضرورتی نیست كه دفاع و جلوگیری از تهاجم در كار باشد تا مبارزه ای مشروع تلقی شود.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است