در
کتابخانه
بازدید : 872099تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در این بحثی كه در باره ی «تحریفات در واقعه ی تاریخی عاشورا» كردیم، در جلسه ی اول عرض كردیم كه به طور كلی تحریف بر دو قسم است: تحریف لفظی و قالبی، و دیگر تحریف معنوی و روحی؛ و عرض كردیم این تاریخچه ی با عظمت كربلا كه به دست ما افتاده است، هم دچار تحریف لفظی شده است، یعنی ما از خودمان برگ و سازهایی بر پیكره ی این تاریخ بسته ایم كه چهره ی این تاریخ با عظمت و نورانی را تاریك و ظلمانی و قیافه ی زیبای آن را زشت كرده ایم، و نمونه هایی در این زمینه عرض كردم، و هم متأسفانه این حادثه ی تاریخی در دست ما تحریف معنوی پیدا كرده است، كه تحریف معنوی از تحریف لفظی صد بار خطرناكتر است. آنچه كه سبب شده است كه این حادثه ی بزرگ برای ما از اثر و خاصیت بیفتد تحریفات معنوی است نه تحریفات لفظی؛ یعنی اثر سوء تحریفات معنوی از اثر سوء تحریفات لفظی بیشتر است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است