در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
comparative review and analytical of education three porofessor imam mohammd ghazali and khajeh nasir toosi and motahari
عنوان عربي:
نويسنده:
امیدی،زینب
استاد راهنما:
آقازاده،احمد
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
عباس پور،عباس
رشته گرايش:
آموزش و پرورش تطبیقی
استاد ناظر:
دانشگاه:
علامه طباطبایی
تاريخ دفاع:
1388
واحد:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
منبع:
چکيده:


به منظور بررسی« بررسی تطبیقی و تحلیلی آموزه های سه اندیشمند مسلمان غزالی ، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید مطهری » تحقیقی با روش بردی و کندل و با رویکرد تطبیقی انجام شد. گزاره های اصلی این تحقیق ناظر بر این موضوع بود که:1 دیدگاه غزالی درمورد ارکان تربیت (هدف ،برنامه،روش،اصول ،معلم ودانش آموز)چیست؟2 دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی درمورد ارکان تربیت (هدف،برنامه،روش،اصول ،معلم ودانش آموز) چیست؟3 دیدگاه شهید مطهری درمورد ارکان تربیت(هدف ،برنامه،روش،اصول ،معلم ودانش آموز)چیست؟4 وجوه تفاوت و تشابه میان دیدگاه های غزالی ، خواجه نصیرالدین طوسی وشهید مطهری براساس روش مقایسه ومطالعات تطبیقی معمول یعنی روش بردی و کندل کدامست؟با استفاده از روش بردی در چهار محور توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه بررسی های لازم انجام شد. database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است