در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
Philosophical-Quranic foundations and criteria of the human dignity from the prspective of Imam khomeini and Ayatollah motahari
عنوان عربي:
نويسنده:
رایزن،علی نجات
استاد راهنما:
اله بداشتی،علی
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
دیرباز،عسکر
رشته گرايش:
فلسفه و کلام اسلامی
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه قم
تاريخ دفاع:
1388
واحد:
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
منبع:
چکيده:


قرآن انسان را موجودی مکرم معرفی می کند. از نگاه امام خمینی(ره) و استاد مطهری(ره) در توصیف کرامت انسان از دو جهت می توان سخن گفت. یکی از جهت داشته ها و ظرفیت های وجودی انسان که ناظر به کرامت ذاتی اوست و مبانی قرآنی آن، برخورداری از روح الهی، مقام خلیفةاللهی امانتدار بودن خدا، مسجود ملائکه بودن و بهره مندی از قدرت تسخیر موجودات و نیروی اراده و اختیار می باشند و دیگری بایدهایی که آن داشته ها را تقویت می کند (کرامت اکتسابی) و عبارتند از: ایمان به خدا عمل صالح، اخلاص، تقوا، علم و دانش، خودشناسی و خودسازی و استعانت از قرآن. انسان و جایگاه او در نظام هستی در طول تاریخ اندیشه بشری موضوع مورد بحث فیلسوفان نیز بوده است. به عقیده فیلسوفان اسلامی از جمله امام خمینی(ره) و استاد مطهری(ره) انسان به سبب ویژگی های منحصر به فردی که دارد از دیگر موجودات متمایز است و در ترتیب عالم هستی در مرتبه نخست قرار دارد منبع : database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است