در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
شهید مطهری چه دیدگاهی درباره نسبیت معرفت دینی دارند؟
پاسخ:

شهید مطهری نسبیت معرفت دینی را قبول ندارند؛ زیرا این نظریه مبتنی بر چند پیش فرض است: 1- اصل نسبیت معرفت و عدم امکان هر گونه معرفت ثابت، 2- اصل تحول حتمی و ضروری مفاهیم، 3- اصل ترابط عام معارف و تغذیه عمومی معرفت دینی از دیگر علوم. هیچ یک از اصول یاد شده با اطلاقی که دارند از نظر معرفت شناختی(epistemological) مبرهن نیستند و شهید مطهری آنها را با دقت و ژرف کاوی رد کرده است. بلی امکان تغییر در برخی از شناخت ها (با قدری مسامحه در تعبیر) پذیرفتنی است. هم چنین ارتباط برخی از معارف دینی با معارف برون دینی نیز مقبول است؛ ولی این یک قاعده کلی و استثنا ناپذیری که همه معارف دینی را سیال و ناپایا کند نیست.

جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به:

1.       استاد مطهری و نسبیّت معرفت دینی

2.       معرفت دینی

 


مرکز پاسخ دهنده: مرکز فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها ،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است