در
کتابخانه
بازدید : 111952تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
تعلیمات اسلامی نشان می دهد كه این مكتب مقدّس الهی به همه ی ابعاد انسان، اعمّ از جسمی و روحی، مادّی و معنوی، فكری و عاطفی، فردی و اجتماعی توجّه عمیق داشته است و نه تنها جانب هیچ كدام را مهمل نگذاشته است بلكه عنایت خاص به «پرورش» همه ی اینها روی اصل معیّنی داشته است. در اینجا به طور اجمال به همه ی اینها اشاره می كنیم.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است