در
کتابخانه
بازدید : 111951تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در عین حال، همین موجود در قرآن مورد بزرگترین نكوهشها و ملامتها قرار گرفته است:

«او بسیار ستمگر و بسیار نادان است. » [1] «او نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. » [2] «او آنگاه كه خود را مستغنی می بیند طغیان می كند. » [3] «او عجول و شتاب گر است. » [4] «او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ما را در هر حال (به یك پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده) می خواند، همین كه گرفتاری را از او برطرف كنیم گویی چنین حادثه ای پیش نیامده است. » [5] «او تنگ چشم و ممسك است. » [6]
مجموعه آثار شهید مطهری . ج2، ص: 273
«او مجادله گرترین مخلوق است. » [7] «او حریص آفریده شده است. » [8] «اگر بدی به او رسد جزع كننده است و اگر نعمت به او رسد بخل كننده است. » (3)
[1] . احزاب/72.
[2] . حج/66 و. . .
[3] . علق/6 و 7.
[4] . اسراء/11.
[5] . یونس/12.
[6] . اسراء/100.
[7] . كهف/54.
[8] و 3. معارج/19- 21.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است