در
کتابخانه
بازدید : 255726تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مردی با اصرار بسیار از رسول اكرم یك جمله به عنوان اندرز خواست. رسول اكرم به او فرمود:

«اگر بگویم به كار می بندی؟ » .

- بلی یا رسول اللّه! .

- اگر بگویم به كار می بندی؟ .

- بلی یا رسول اللّه! .

- اگر بگویم به كار می بندی؟ .

- بلی یا رسول اللّه! .

رسول اكرم بعد از اینكه سه بار از او قول گرفت و او را متوجه اهمیت مطلبی كه می خواهد بگوید كرد، به او فرمود:

«هرگاه تصمیم به كاری گرفتی، اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن كار فكر كن و بیندیش؛ اگر دیدی نتیجه و عاقبتش صحیح است آن را دنبال كن و اگر عاقبتش گمراهی و تباهی است از تصمیم خود صرف نظر كن. » [1]
[1] . «اذا هممت بامر قتدبّر عاقبته، ان یك رشداً فامضه و ان غیاً فانته عنه» . وسائل . ج /2ص 457.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است