در
کتابخانه
بازدید : 608361تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
[1]

[1] این فصل از دو سخنرانی تشكیل شده كه در سال 1348 در حسینیه ارشاد ایراد شده است. نظر به این كه این دو گفتار با مباحث این كتاب تناسب داشت، خصوصا كه مكمل فصل دوم به شمار می رود، به صورت فصل «ضمیمه» درج گردید.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است