در
کتابخانه
بازدید : 601612تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بسم اللّه الرحمن الرحیم
فكر كردیم كه لازم است از انقلاب اسلامی ایران تحلیلی به عمل بیاید و شناسایی نسبت به آن صورت گیرد برای این كه راه آینده ما مشخص شود. تا ما به ماهیت این انقلاب شناخت و شناسایی درست پیدا نكنیم راه آینده خودمان را درست تشخیص نمی دهیم. این جا مطلبی را عرض كنم كه در ضمن سؤالهای جلسه پیش هم مطرح بوده و ضمنا جوابی به آن خواهد بود.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است