در
کتابخانه
بازدید : 752411تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*یگانه مرجع صلاحیتدار برای شناسایی حقوق واقعی انسانها كتاب آفرینش است. .

*در اجتماع «مدنی» جنبه های قراردادی و در اجتماع «خانوادگی» جنبه های طبیعی غلبه دارد. .

*فرضیه ی چهار دوره در حقوق خانوادگی، تقلید ناشیانه ای است از فرضیه ی سوسیالیستها درباره ی مالكیت. .

آیا زن و مرد دارای دو طبیعت حقوقی می باشند؟
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 157
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است