در
کتابخانه
بازدید : 330621تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در حكمت و فلسفه این حرف گفته شده است كه حكمت بر دو قسم است: نظری و عملی. الهیات، ریاضیات (حساب، هندسه، هیئت، موسیقی) و طبیعیات (فیزیك، حیوان شناسی، گیاه شناسی) را می گویند حكمت نظری یا فلسفه ی نظری، و در مقابل، اخلاق، سیاست و تدبیر منزل را می گویند حكمت عملی. در منطق چنین سخنی گفته نشده است ولی مطلب صحیح است یعنی همچنانكه فلسفه بر دو قسم است:

نظری و عملی، منطق هم یعنی معیارهای بشر هم بر دو قسم است: معیارهای نظری (همان منطقهای معمولی) و معیارهای عملی. معیارهای عملی همان است كه ما نام آنها را «سیره» یا روش می گذاریم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است