در
کتابخانه
بازدید : 1639171تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در صفحه ی 29 بودیم. مقداری از «قانون درونی مادیگرایی جدلی: گذر از كمیت به كیفیت» هم بحث شد. كمی از آن باقی ماند كه حالا آن را هم عرض می كنیم. نتیجه گیری ای كه از بحثی كه تحت عنوان مذكور مطرح كرده می كند به این عبارت است:
پس بدین ترتیب توضیح زندگی عالم در خود عالم نهفته است. برای جهانی كه خود، خودش را خلق می كند دیگر نیازی به «خالق» نیست. ماركس اعلام می دارد «تناسل خودرو تنها طریقه ی عملی رد نظریه خلقت است» . در مورد این كه بدانیم آیا مسئله دوباره در یك سطح بالاتر ظهور نخواهد كرد یعنی این نیروی مرموز كه خود مولد عالم است از كجا ناشی می شود ، مكتب ماركس از طرح این سؤال خودداری می كند، یا به عبارت بهتر مسئله را با همانند ساختن این نیرو با خود ماده حل می كند. مادیگرایی این مكتب نیز در همین است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است