در
کتابخانه
بازدید : 1518387تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
- بعد از اینكه جدل را طرح كرد و معنایش را گفت یك سخنی از مائو نقل می كند، می گوید:
«این مطلب را هیچ كس بهتر از مائوتسه تونگ بانی مكتب ماركس در چین بیان نكرده است. وی می نویسد: علت اساسی نشو و نمای هر چیز در برون آن یافت نمی شود بلكه بر عكس در درون آن است (یعنی یك چیزی اگر بخواهد رشد بكند نیاز به علت برونی ندارد كه عقیده ی قائلین به متافیزیك باشد، مثلاً خدا، بلكه علتش در درون است. ) این علت ناشی از سرشت متضاد ملازمِ هر چیز و هر پدیده است (این تضاد درونی، خودش باعث رشدش می شود. ) تضادها هستند كه مولد حركت و نشو و نمای چیزها می شوند. بدین ترتیب جدل مادیگرا نظریه ی متافیزیكی علت برونی را مصممانه رد می كند. . . همچنین در دنیای نباتات و حیوانات رشد ساده یعنی نشو و نمای كمّی نیز به طور اساسی به تحریك تضادهای درونی انجام می گیرد.

توسعه ی جامعه نیز به طور دقیق به همین ترتیب است. » [1]

[1] ماركس و ماركسیسم، ص 19 و 20. [مطالب داخل پرانتز از استاد شهید است. ]
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است