در
کتابخانه
بازدید : 1641682تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
- قسمت اول، مبانی منطقی اش را طرح می كند كه همان جدل باشد كه از هگل گرفته. فصل دوم بحث مادیگرایی این فلسفه را مطرح می كند كه بیان می كند چگونه یكی از شاگردان هگل به نام فویرباخ محتوای فكری هگل را تغییر داد و یك مقدار مادی كرد و بعد ماركس و انگلس كاملاً آن را مادیگرا كردند، و در قسمت سوم هم جنبه ی فلسفه ی پراكسیس، به اصطلاح فلسفه ی عمل، اصالتی را كه برای عمل قائل شدند بحث می كند. در بیان بخش اول مشی اش به این صورت است كه از هگل خیلی تعریف می كند و می گوید. . .
استاد: اجازه بدهید همین جا من یك توضیحی بدهم. قبل از همین قسمت اول، مؤلف تحت عنوان «جوهر مكتب ماركس» می گوید:
اگر مكتب ماركس را به اجزاء اساسی آن خلاصه كنیم چنین جلوه گر خواهد شد:
1. به صورت یك دیدگاه كلی درباره ی تاریخ بشر (فلسفه ی ماركسی)
2. به صورت یك كاربرد خاص این دیدگاه كلی در مورد رژیم سرمایه داری (اقتصاد ماركسی)
3. به صورت یك پیش بینی در مورد وقوع اجتناب ناپذیر تغییرات اجتماعی با تكیه به
مجموعه آثار شهید مطهری . ج15، ص: 276
تضادهای این نظام (انقلاب ماركسی) [1].

[1] ماركس و ماركسیسم، ص 14.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است