در
کتابخانه
بازدید : 320729تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اولین سخن در باب شناخت كه از قدیم مطرح بوده و امروز هم مطرح است این است كه اصلا آیا شناخت ممكن است؟ آیا می شود جهان را شناخت؟ آیا می شود انسان را شناخت؟ آیا می شود هستی را شناخت؟ عده ای از بیخ منكرند، می گویند شناخت برای بشر غیر ممكن است، یعنی یك شناخت قابل اعتماد و اطمینان برای بشر یك امر ناممكن است، «لا ادری گری» یعنی «نمی دانم گری» سرنوشت محتوم بشر است. ابتدا به نظر می رسد كه این مكتب خیلی مكتب سستی است و اساساً قابل توجه نیست، ولی از قضا طرفداران این مكتب دلائل بسیار قوی اقامه كرده اند كه جوابگویی به آنها كار ساده ای نیست؛ نمی خواهم بگویم غیر ممكن است، می خواهم بگویم كار ساده ای نیست.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است