در
کتابخانه
بازدید : 320680تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم كه ایدئولوژی زاده ی جهان بینی است. اینجا فورا یك سؤال دیگر مطرح می شود: چرا جهان بینی ها مختلف است؟ چرا یكی مادی فكر می كند و دیگری الهی؟ یكی یك پاره استدلالات و دلائل ترتیب می دهد و آن جهان بینی را نتیجه گیری می كند و دیگری دلائل دیگری ترتیب می دهد و جهان بینی دیگری را نتیجه گیری می كند؟ جواب این است كه او جهان را به گونه ای می شناسد و این به گونه ی دیگر، شناخت او از جهان این گونه است و شناخت این از جهان به گونه ی دیگر؛ و نمی شود 31
مجموعه آثار شهید مطهری . ج13، ص: 342
هم شناخت این صحیح باشد و هم شناخت آن؛ از ایندو لااقل یكی اشتباه است و یكی صحیح. همین جاست كه مسئله ی شناخت صحیح و شناخت غلط مطرح می شود. پس اول برویم سراغ مسئله ی شناخت و ببینیم كه شناخت صحیح چه شناختی است؛ یعنی قبل از آنكه برویم سراغ جهان و بگوییم جهان این گونه است یا آن گونه، و قبل از آنكه برویم سراغ ایدئولوژی و بگوییم این ایدئولوژی صحیح است یا آن ایدئولوژی، باید برویم سراغ شناخت، ببینیم كدام شناخت صحیح است و كدام غلط، و اصلا شناخت صحیح یعنی چه و شناخت غلط یعنی چه.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است