در
مشارکت کنید
برای ارسال مقاله کلیک کنید
نوشته : روحانی، سید سعید
نوشته : علیزاده، بیوك
نوشته : ربانی گلپایگانی، علی
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد

منابع مقاله: هفته نامه پنجره ش 40، ملاعباسی، محمد ؛


سالشمار

1298

13 بهمن تولد در قریه فریمان در حومه مشهد مقدس؛

1310

مهاجرت به مشهد مقدس برای شروع تحصیلات دینی؛

1316

مهاجرت به قم و آغاز تحصیلات در حوزه علمیه قم؛

1331

مهاجرت به تهران؛

1334

شروع تدریس در دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران؛

1336

تأسیس حسینیه ارشاد؛

1353

بازنشستگی پیش از موعد از دانشگاه تهران/ ممنوع المنبر شدن از سوی رژیم شاه؛

1355

مسافرت به نجف و ملحق شدن به امام خمینی؛

1357

عهده داری مسئولیت کمیته استقبال از امام خمینی در تهران و عضویت در شورای عالی انقلاب؛

1358

12 اردیبهشت : شهادت به دست گروهک فرقان با شلیک گلوله به مغز؛

آفتاب مطهر

  آفتاب مطهر: زندگی، اندیشه و خدمات علمی و فرهنگی علامه شهید آیت ا... مرتضی مطهری؛ محمدتقی مصباح یزدی و غلامرضا گلی زواره، نشر مؤسسه پژوهشی امام خمینی، قم، 1388. این اثر در بر دارنده مطالبی مرتبط با زندگی، اندیشه و خدمات علمی و فرهنگی شهید مطهری است که آیت ا... مصباح یزدی در سخنرانی ها یا آثار خود به آن ها اشاره داشته است.

رفتارسیاسی شهید مطهری و انقلاب اسلامی

  رفتار سیاسی شهید مطهری و انقلاب اسلامی ایران، سید احسان جوانمرد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1386. در این کتاب نقش و جایگاه شهید مطهری و اندیشه ایشان در رویدادهای انقلاب اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته است و تأثیرگذاری او چه در دوره قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن، مورد توجه واقع شده است.

شهید مطهری «مرزبان بیدار»

  شهید مطهری «مرزبان بیدار»، محمد خردمند، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1385. در این مجموعه، شرح حال شهید مطهری و برخی سخنان و خاطرات و نوشته های دوستان، آشنایان و شاگردان ایشان گرد هم آورده شده است.

امام حسین از دیدگاه شهید مطهری

  امام حسین از دیدگاه شهید مطهری، علی باقی نصرآبادی، نشر سپهر اندیشه، تهران، 1381.

علوم قرآنی

  علوم قرآنی در آثار شهید مطهری، مسعود صادقی، نشر علما، تهران 1382.

درآمدی بر اندیشه دینی  سیاسی شهید مطهری

  درآمدی بر اندیشه دینی سیاسی شهید مطهری، قدرت ا... قربانی و بیوک علی زاده، پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی، قم، 1385. نگارندگان در این کتاب، دو بعد مهم اندیشه مطهری، یعنی دین و سیاست را با زبان ساده در 12 فصل برای خوانندگان توصیف کرده اند و هدف تنها ارائه شرحی مختصر و مفید از اندیشه دینی- سیاسی مطهری بر اساس آثار اوست تا مدخلی باشد برای ورود به اندیشه کلامی، فلسفی، عرفانی و غیره وی.

 بر فراز اندیشه

  بر فراز اندیشه، روایتی از جلوه استادی شهید مطهری در دانشگاه، علی تاجدینی، دفتر نشر معارف، تهران، 1382. استاد مطهری تقریبا نیمی از مدت حرفه ای فعالیتش در حوزه علم را در دانشگاه گذراند. در این اثر، نویسنده در نه بخش، جنبه های گوناگون زندگی استاد مطهری در رابطه با دانشگاه و دانشگاهیان را تبیین کرده است.

اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت ا... مطهری

   اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت ا... مطهری، حمید جاوید موسوی، انتشارات صدرا، تهران، 1386. این کتاب با توجه به آراء و اندیشه های شهید مطهری در تألیفات ایشان در زمینه وحدت و تفاهم اسلامی به رشته تحریر درآمده است.

دولت و فرهنگ دینی

دولت و فرهنگ دینی: با تأکید بر دیدگاه های استاد شهید مرتضی مطهری، فروغ کاظمی و دیگران، مؤسسه فرهنگی هنری عرش پژوه، تهران، 1384.

فرهنگ مطهر

  فرهنگ مطهر، محمدعلی زکریایی، نشر آذریون، تهران، 1378. این کتاب مفاهیم، اصطلاحات و تعابیر علوم انسانی - دینی را از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری فراهم آورده است.

نسبت آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی

  نسبت آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی استاد شهید آیت ا... مطهری، محمدعلی سوادی، مؤسسه فرهنگی منهاج، تهران، 1384. این کتاب در 12 فصل سامان یافته است که مباحثی همچون تعریف آزادی، آزادی فکر و عقیده، مسئولیت اجتماعی، گستره های آزادی فردی، عدالت اجتماعی و موارد تحدید آزادی را در برمی گیرد.

پایان نامه ها

·         تحلیل مسایل مربوط به آزادی با رهیافت کلامی (با تأکید بر استاد مطهری و علامه طباطبایی)، حسین یزدی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1386. در این پایان نامه، به بررسی مفهوم آزادی در منابع اسلامی پرداخته می شود. این مفهوم در اسلام، بیش از هر چیز، به مباحث جبر و اختیار مربوط می شود که شمه ای از آن در نظریات اعتزالیه و اخباریه بروز یافته است. متفکران اسلامی و به تبع آن ها استاد شهید مطهری، آزادی را امری تکوینی و همزاد بشر می دانند.

·         تغییرات اجتماعی در دیدگاه دو تن از متفکران مسلمان در 100 ساله اخیر مرحوم شهید استادمطهری و علامه طباطبایی، نصرت ا... سمیعی ظفرقندی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1369. تغییرات اجتماعی یکی از مفاهیم اصلی علم جامعه شناسی است. با توجه به این مفهوم، جامعه شناسان به شرح و توضیح چگونگی پویایی و تحولات جامعه می پردازند. در این پایان نامه، آن چه جامعه بر اساس آن تغییر و تحول پیدا می کند، از منظر شهید مطهری و علامه طباطبایی، مورد بررسی قرار گرفته است.

·         جامعه شناسی دین و سیاست ( بررسی آرای شهید مرتضی مطهری و مرحوم مهندس مهدی بازرگان)، محمدرضا برات نژاد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1376. استاد شهید مطهری، یکی از مدافعان اصلی تئوری دین سیاسی و سیاست دینی در انقلاب اسلامی ایران است. در این پایان نامه، نظرات استاد شهید با مرحوم بازرگان که نظر متفاوتی با ایشان در باب این مسئله داشتند، مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته است.

·         زن در اندیشه شهیدمطهری، بهمن احمدزاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1378. شهید مطهری یکی از قدرتمندترین و اصلی ترین متفکران معاصر ایران اسلامی بود که به موضوع زن در اسلام توجهی فراوان داشت. وی در مورد حجاب و همچنین شأن حقوقی و اجتماعی زن، مقالات و کتب فراوانی نوشت. در این پایان نامه، نظرات استاد در باب مسئله زنان، مورد پژوهش قرار گرفته است.

·         مطالعه مقایسه ای عدالت اجتماعی از منظر استاد مطهری و دکتر شریعتی از دیدگاه جامعه شناختی، طوبی زمانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1386. موضوع رساله حاضر، بررسی عدالت اجتماعی از دیدگاه استاد مطهری و دکتر شریعتی است که از یک رویکرد جامعه شناسی به مقایسه این مفهوم پرداخته است. رویکرد شهید مطهری در مورد این مفهوم، از فقه تشیع برمی خیزد و مبتنی بر روش شناسی و هستی شناسی اسلامی است.

·         مفهوم تاریخ در آثار استاد شهید مرتضی مطهری، محمد رحیم پورنورعلی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1372. تاریخ از مفاهیم کلیدی علوم انسانی است که مخصوصا در مباحث اجتماعی، از اهمیتی بی مانند برخوردار است. رساله حاضر مفهوم تاریخ را در اندیشه شهید مطهری بررسی کرده است.

·         نقد و بررسی اومانیسم از دیدگاه استاد مطهری (ره)، فاطمه ابوترابیان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1385.

مبنای تفکر غرب مدرن، اومانیسم یا انسان محوری است. اومانیسم در کلی ترین مفهوم بر اندیشه یا کوششی اطلاق می شود که مرکز توجه آن به انسان یا شئون انسانی باشد. این رساله به نقد و توضیح شهید مطهری در مورد این مفهوم اختصاص دارد.

·         اندیشه سیاسی شهید مطهری، محمدعلی فتح الهی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1370. شهید مطهری، یکی از مهم ترین متفکران سیاسی ایران در برهه انقلاب اسلامی است. شناخت اندیشه او می تواند الگو و راه مناسبی برای سایر اندیشمندان ایرانی در عرصه سیاست باشد.

·         بررسی اندیشه های اجتماعی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، علی باقری نصرآبادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1373. جامعه و تاریخ، نام کتابی از استاد شهید مطهری است که مباحث فراوانی را پیرامون خود در محافل علوم اجتماعی ایران برانگیخت.

علوم اجتماعی همیشه در نگاه ایشان مسئله ای پر اهمیت بود و این رساله، به اندیشه های اجتماعی وی اختصاص یافته است.

·         بررسی جامعه شناختی نظریه های دینی متفکران مسلمان با تأکید بر رابطه دین و ایدئولوژی در نظریات استاد مطهری، دکتر شریعتی، مهندس بازرگان، عباس کاظمی وریج، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1376. در مقطعی از تاریخ ایران، متفکرانی مانند دکتر شریعتی، دین را به مثابه ایدئولوژی تعریف و از آن به عنوان برنامه مبارزه یاد کرده اند. در حالی که در کتاب به بررسی این آراء و تفاوت های بین آن ها پرداخته می شود، دیگرانی نظیر استاد شهید مرتضی مطهری از یک طرف و مهندس بازرگان از طرف دیگر نگاهی متفاوت به این مسئله دارند.

·         بررسی مفهوم طبقه پایگاه تطبیقی در آثار اندیشمندان اجتماعی با تأکید بر متفکران اسلامی معاصر (استاد مطهری و دکتر شریعتی)، علی ابراهیمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1376. طبقه از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی است. مارکس مبدع این مفهوم بوده و بعدها متفکران اجتماعی فراوانی آن را بسط داده اند. بحث طبقه، در دوره حیات شهید مطهری، به دلیل فعالیت مارکسیست ها بسیار به گوش می خورد و ایشان نیز در مورد آن، نظراتی داشتند. دیدگاه شهید مطهری و دکتر شریعتی در باب این مفهوم جامعه شناختی در این رساله بررسی شده است.

·         انسان و خدا از دیدگاه استاد مطهری، فرشته ابوالحسنی نیارکی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران1387. یکی از مسائل ارتباط انسان و خدا عدل الهی و معضله شرور است. مسائل دیگری چون جبر و اختیار، چیستی فطرت و... همگی از مباحثی است که در این رابطه مطرح می شوند. این رساله به تبیین نظرات استاد مطهری در این باب اختصاص یافته است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است