در
کتابخانه
بازدید : 559430تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مرد به طور متوسط درشت اندام تر است و زن كوچك اندام تر. مرد بلندقدتر است و زن كوتاه قدتر. مرد خشن تر است و زن ظریفتر. صدای مرد كلفت تر و خشن تر است و صدای زن نازكتر و لطیفتر. رشد بدنی زن سریعتر است و رشد بدنی مرد بطئ تر. حتی گفته می شود جنین دختر از جنین پسر سریعتر رشد می كند. رشد عضلانی مرد و نیروی بدنی او از زن بیشتر است. مقاومت زن در مقابل بسیاری از بیماریها از مقاومت مرد بیشتر است. زن زودتر از مرد به مرحله ی بلوغ می رسد و زودتر از مرد هم از نظر تولید مثل از كار می افتد. دختر زودتر از پسر به سخن می آید. مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است ولی با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموع بدن، مغز زن از مغز مرد بزرگتر است. ریه ی مرد قادر به تنفس هوای بیشتری از ریه ی زن است. ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سریعتر است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است