در
کتابخانه
بازدید : 562306تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
4. یكی دیگر از جهاتی كه به این دین خاصیت تحرك و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می دارد این است كه یك سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده كه كار آنها كنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را قواعد «حاكمه» می نامند، مانند قاعده ی «لا حَرَج» و قاعده ی «لا ضَرَر» كه بر سراسر فقه حكومت می كنند. كار این سلسله قواعد كنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت، اسلام برای این قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات حق «وتو» قائل شده است.

اینها نیز داستان درازی دارد كه نمی توانم وارد آن بشوم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است