در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
شالیکار، ابر ا هیم
استاد راهنما:
خرمشاد، محمدباقر
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
رشته گرايش:
رو انشناسی و علوم تربیتی
استاد ناظر:
دانشگاه:
علامه طباطبایی
تاريخ دفاع:
1385
واحد:
منبع:
چکيده:

پاسخ برخی از مهمترین مسائل اجتما عی و سیاسی امروز ما در گرو نو ع برخورد ی است که نخبگان فکر ی با مساله توسعه د اشته و خو ا هند د اشت . پرسشها ی تحقیق : نقاط اشتر اک و افتر اق نگاه شریعتی و مطهر ی به توسعه چیست ؟روش تحقیق : کتابخانه ا ی . یافته ها ی تحقیق : شریعتی ومطهر ی ضمن نگا هی و اقع بینانه به توسعه غربی در معرفی مولفه ها ی مروبط به عو امل مو انع و خصوصیات توسعه د ار ا ی اشتر اک نظر و در شاخص ها ی مربوط به اولویت یابی ور ا هبرد ها ی سیاسی و اقتصاد ی توسعه د ار ی افتر اق در دیدگاه می باشند. نتیجه گیر ی و پیشنهاد ات : این موضو ع می تو اند درتفکر ات طالقانی صدر و بازرگان دنبال شود.

کلمات کليدي:
توسعه / اسلام گر ایان / بومی
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است