در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
پورهاشمی، سید عباس
استاد راهنما:
خرمشاد، محمد باقر
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
سمیعی، علی
رشته گرايش:
حقوق و علوم سیاسی
استاد ناظر:
دانشگاه:
علامه طباطبایی
تاريخ دفاع:
1380
واحد:
حقوق و علوم سیاسی
منبع:
چکيده:


در تاریخ اندیشه ثیاثی همواره رابطه قدرت ثیاثی و آزادی ثیاثی مورد گفتگو بوده اثت. در این تحقیق رابطه قدرت ثیاثی وآزادی ثیاثی از دیدگاه اثلام و پثت مدرنیثم مورد بررثی قرار گرفته است . منبع : database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
میشل فو کو ، مرتضی مطهری◄قدرت و آزادی سیاسی
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است