در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
یوسف فتحی
استاد راهنما:
دکتر ابراهیم انصاری
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
دکتر مرتضی حاج حسینی
رشته گرايش:
علوم اجتماعی- جامعه شناسی
استاد ناظر:
دانشگاه:
ادبیات و علوم انسانی
تاريخ دفاع:
1376
واحد:
منبع:
چکيده:


قشربند اجتماعی یکی از محوری ترین مباحث جامعه شناسی و همیشه یکی از مهمترین موضوعات در اندیشه متفکران حوزه مطالعات علوم انسانی بوده است . متفکران مسلمان عموما" و استاد مطهری خصوصا" از این موضوع مستثنی نیستند. این رساله در دو بخش تنظیم شده است ، در بخش اول پژوهشگر پس از طرح تحقیق سعی می کند برخی مفاهیم اساسی قشربندی اجتماعی و نظرگاه مکتب تضادگرائی و کارکردگرائی و همچنین دیدگاه اسلام و بعضی متفکران مسلمان را در قبال این موضوع روشن سازد، و در خبش دوم بعد از نگاه کوتاه به برخی اندیشههای اجتماعی استاد مطهری به طبقاتی بودن جامعه و قشربندی اجتماعی میشود. و نوع جامعه متصور ایشان را تبیین کند. برداشت استاد مطهری از مفاهیم زیر را پژوهشگر عوامل اساسی و موثر در دیدگاه ایشان تشخیص می دهد: 1-جهان بین = (تفاوتها، حقوق و ارگانیسم اجتماعی )، 2-فطرت = (استعدادهای فطری و اکتسابی و حقوق فطری و اکتسابی )، 3-آموزه های قرآنی و 4-عدالت اجتماعی . نوع جامعه ای که براساس این عوامل متصور است عبارتست از : جامعه دارای قشربندی مطلوب ، جامعه طبیعی و جامعه بی طبقه اسلامی و در صورتی که این عوامل نباشند نوع جامعه تبعیضی ، دارای قشربندی نامطلوب و جامعه طبقاتی با امتیازات موهوم خواهد بود.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است