در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
فرامرزیان، علیرضا
استاد راهنما:
زنجانی، عمید
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
رشته گرايش:
علوم سیاسی
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه تهران
تاريخ دفاع:
1378
واحد:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
منبع:
چکيده:


پژوهش حاضر از 4 بخش تشکیل یافته است . در بخش اول کلیاتی درباره تعریف و ماهیت آزادی و مفهوم آن، سیر تطور آن و نظرات اندیشمندان غربی و اسلامی ارائه می گردد. در بخش دوم، آزادی در حوزه فردی، ارتباط با آن با اراده و مسئولیت ، آزادی فردی در عرصه های مختلف از قبیل آزادی ایمان، اندیشه اسلامی مطرح می شود. در بخش سوم: آزادی در حوزه اجتماع و در انواع مختلف آن مانند آزادی بیان و آزادی افکار و تضارب آراء در جامعه، آزادی قانون و ارتباط آن با نظم و امنیت ، آزادی و عدالت اجتماعی، آزادی احزاب و گروههای سیاسی و حدود آزادی در جامعه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش چهارم: آزادی در حوزه حکومت طی سه فصل به بیان و ملاک آزادی حکومت ، مردن و نقشی که در تعیین حکومت کارگزاران آن و ارتباط با آنها دارند و حدود آزادی حکومت پرداخته می شود و در آخر نیز نتیجه گیری از پژوهش که در واقع بررسی نهایی موضوع مورد پژوهش است ، ارائه می شود. database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
آزادی◄اسلام◄اندیشه سیاسی◄خمینی، روح الله (امام)◄طباطبایی، محمدحسین
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است