در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
A study of Ostad Shahid Motahari Views in the Interpretation and Quranic science
عنوان عربي:
دراسة انظار الاستاذ الشهید المطهری فی التفسیر و علوم القرآن
نويسنده:
فتاحی زاده، فروغ
استاد راهنما:
شاکر، محمدکاظم
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
رشته گرايش:
علوم قرآن و حدیث
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه قم
تاريخ دفاع:
1378
واحد:
منبع:
www.hawzah.net
چکيده:


پژوهش حاضر حاوی دیدگاههای شهید مطهری در زمینه تفسیر و علوم قرآن است که در مطاوی آثار او به چشم می خورد. مباحث آن در دو بخش آمده است: بخش اول به علوم قرآن اختصاص دارد و در آن از این موضوعات بحث شده است: وحی، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، اعجاز، صیانت از تحریف، ظاهر و باطن، حروف مقطعه، تعداد آیات و سور و حروف قرآن، عام و خاص، مطلق و مقید؛ بخش دوم درباره تفسیر است و در آن روش تفسیر استاد مطهری و نیز آیاتی که او تفسیر کرده، بررسی شده است.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است