در
کتابخانه
بازدید : 982992تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="HFormat">ادامه ی مرحله ی هفتم</span>ادامه ی مرحله ی هفتم
Expand <span class="HFormat">مرحله ی هشتم</span>مرحله ی هشتم
Collapse <span class="HFormat">مرحله ی نهم</span>مرحله ی نهم
Expand <span class="HFormat">فصل 1</span>در بیان حقیقت حدوث و قدم فصل 1در بیان حقیقت حدوث و قدم
Collapse <span class="HFormat">فصل 2: </span>در اثبات حدوث ذاتی فصل 2: در اثبات حدوث ذاتی
Collapse جلسه صد و دهم جلسه صد و دهم
در بحث قبل گفتیم كه باید ببینیم معنی حدوث و قدم چیست و آیا حدوث و قدم زمانی و ذاتی اشتراك معنوی دارند، یا اینكه هر كدام معنی مخصوصی دارند بدون اینكه جامع مشتركی در كار باشد و مشترك لفظی اند
حدوث و قدم مشترك معنوی اند
حدوث ذاتی
بیان اول در حدوث ذاتی
اشكال
جواب مرحوم آخوند
اشكال حاجی سبزواری به جواب مرحوم آخوند
اشكال علامه طباطبایی به جواب مرحوم آخوند
جواب علامه طباطبایی از اشكال خودشان
ردّ جواب علامه طباطبایی
نقل جمله ای از شیخ
اشكال به عبارت شیخ
توجیه خواجه برای عبارت شیخ
مقدمه اول:
قاعده فرعیت
اشكالی در مورد قاعده فرعیت
جوابی كه از برخی نقل شده
جواب مرحوم آخوند
مقدمه دوم:
طرح یك سؤال
جواب نقضی
جواب حلّی
در هلیات بسیطه، ذهن موضوع را از وجود تجرید می كند
اشكال
بیان دوم در حدوث ذاتی
Expand <span class="HFormat">فصل 3: </span>آیا حدوث زمانی كیفیتی زائد بر وجود حادث است؟ فصل 3: آیا حدوث زمانی كیفیتی زائد بر وجود حادث است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 4: </span>حدوث، علت نیاز به علت نیست فصل 4: حدوث، علت نیاز به علت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 5: </span>تقدم و تأخر و اقسام این دوفصل 5: تقدم و تأخر و اقسام این دو
Expand <span class="HFormat">فصل 6: </span>آیا اقسام تقدم و تأخر مشترك معنوی اند یا لفظی؟ فصل 6: آیا اقسام تقدم و تأخر مشترك معنوی اند یا لفظی؟
Expand <span class="HFormat">فصل 7: </span>آیا اطلاق تقدم بر اقسامش به تشكیك است؟ فصل 7: آیا اطلاق تقدم بر اقسامش به تشكیك است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 8: </span>در اقسام معیّت فصل 8: در اقسام معیّت
Expand <span class="HFormat">فصل 9: </span>تكمیل بحث حدوث ذاتی فصل 9: تكمیل بحث حدوث ذاتی
Expand متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بله، در اینجا حرف دیگری هست و آن این است: گفتیم حدوث ذاتی را دو جور تعریف می كنند. تعریف دیگر این است: حدوث ذاتی عبارت است از تأخر وجود شی ء از غیر. به عبارت دیگر: معنای حدوث زمانی تأخر وجود شی ء است از عدم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 734
خودش و این در واقع یعنی تأخر وجود شی ء از شی ء دیگر؛ و خلاصه، حادث زمانی یعنی چیزی كه قبل از آن، چیز دیگری در زمان وجود داشته، و حادث ذاتی یعنی آن چیزی كه در مرتبه قبل از آن، چیز دیگری وجود داشته است.
بنابراین می گوییم: اشیاء بر دو قسمند: یا بر وجود شی ء هیچ چیزی تقدم ندارد، كه این قدیم ذاتی است و منحصر به ذات پروردگار است، و یا بر وجود شی ء شی ء دیگری تقدم دارد، كه این حادث ذاتی است، و هر چه ماسوای واجب الوجود است بر وجود آن، چیزی تقدم دارد كه حداقل خود واجب تعالی است. به این [بیان ] البته اشكالی وارد نیست.
مرحوم آخوند بحث را به همین جا ختم می كند، منتها در آخر به مطلبی اشاره می كند و می گوید: این حرفها در جایی درست است كه ما روی ماهیت بحث كنیم، ولی اگر بخواهیم روی وجود بحث كنیم مسأله شكل دیگری پیدا می كند. ما إن شاء اللّه سر فرصت خواهیم گفت كه ایشان یك نوع حدوث و قدم و تقدم و تأخر دیگری مطرح می كند كه از آن به تقدم و تأخر بالحق تعبیر می شود كه در اینجا اسمی از آن نبرده و فقط به آن اشاره كرده است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 735
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است