در
کتابخانه
بازدید : 982972تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="HFormat">ادامه ی مرحله ی هفتم</span>ادامه ی مرحله ی هفتم
Expand <span class="HFormat">مرحله ی هشتم</span>مرحله ی هشتم
Collapse <span class="HFormat">مرحله ی نهم</span>مرحله ی نهم
Expand <span class="HFormat">فصل 1</span>در بیان حقیقت حدوث و قدم فصل 1در بیان حقیقت حدوث و قدم
Collapse <span class="HFormat">فصل 2: </span>در اثبات حدوث ذاتی فصل 2: در اثبات حدوث ذاتی
Collapse جلسه صد و دهم جلسه صد و دهم
در بحث قبل گفتیم كه باید ببینیم معنی حدوث و قدم چیست و آیا حدوث و قدم زمانی و ذاتی اشتراك معنوی دارند، یا اینكه هر كدام معنی مخصوصی دارند بدون اینكه جامع مشتركی در كار باشد و مشترك لفظی اند
حدوث و قدم مشترك معنوی اند
حدوث ذاتی
بیان اول در حدوث ذاتی
اشكال
جواب مرحوم آخوند
اشكال حاجی سبزواری به جواب مرحوم آخوند
اشكال علامه طباطبایی به جواب مرحوم آخوند
جواب علامه طباطبایی از اشكال خودشان
ردّ جواب علامه طباطبایی
نقل جمله ای از شیخ
اشكال به عبارت شیخ
توجیه خواجه برای عبارت شیخ
مقدمه اول:
قاعده فرعیت
اشكالی در مورد قاعده فرعیت
جوابی كه از برخی نقل شده
جواب مرحوم آخوند
مقدمه دوم:
طرح یك سؤال
جواب نقضی
جواب حلّی
در هلیات بسیطه، ذهن موضوع را از وجود تجرید می كند
اشكال
بیان دوم در حدوث ذاتی
Expand <span class="HFormat">فصل 3: </span>آیا حدوث زمانی كیفیتی زائد بر وجود حادث است؟ فصل 3: آیا حدوث زمانی كیفیتی زائد بر وجود حادث است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 4: </span>حدوث، علت نیاز به علت نیست فصل 4: حدوث، علت نیاز به علت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 5: </span>تقدم و تأخر و اقسام این دوفصل 5: تقدم و تأخر و اقسام این دو
Expand <span class="HFormat">فصل 6: </span>آیا اقسام تقدم و تأخر مشترك معنوی اند یا لفظی؟ فصل 6: آیا اقسام تقدم و تأخر مشترك معنوی اند یا لفظی؟
Expand <span class="HFormat">فصل 7: </span>آیا اطلاق تقدم بر اقسامش به تشكیك است؟ فصل 7: آیا اطلاق تقدم بر اقسامش به تشكیك است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 8: </span>در اقسام معیّت فصل 8: در اقسام معیّت
Expand <span class="HFormat">فصل 9: </span>تكمیل بحث حدوث ذاتی فصل 9: تكمیل بحث حدوث ذاتی
Expand متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مرحوم آخوند برای حل اشكال فرموده: آن قاعده عقلی درباره ثبوتُ شی ءٍ لشی ءٍ است، ولی مفاد كان تامّه ثبوت الشی ء است نه ثبوت شی ء لشی ء. در «الانسان كاتب» مفاد قضیه، ثبوت شی ء لشی ء است، ولی در «الانسان موجود» مفاد قضیه اثبات الشی ء و بیان ثبوت الشی ء است. پس قاعده فرعیت تخصیص نخورده.
ایشان می گوید: باید به این مطلب توجه داشته باشید تا این اشكال حل شود.

این یك مقدمه بود [1].

[1] - . سؤال: در «الانسان موجود» هم ثبوت شی ء لشی ء است، چون اول ماهیت را تصور می كنیم و بعد وجود را حمل می كنیم.
استاد: ما می گوییم: حمل بر دو قسم است: حملی كه مفادش ثبوت الشی ء است [و دیگر حملی كه مفادش ثبوت شی ء لشی ء است. ] وقتی می گویید «الانسان موجود» آیا می خواهید بگویید «انسان وجود دارد» یا می خواهید بگویید «برای انسان چیزی وجود دارد كه آن، وجود است» ؟ معلوم است كه می خواهید بگویید «انسان وجود دارد» . اما وقتی می گویید «الانسان كاتب» می خواهید بگویید برای انسان چیزی وجود دارد كه آن، كتابت است. این حرف یكی از نفیس ترین حرفهایی است كه در فلسفه گفته شده.
سؤال: «موجود» مشتق است؛ یعنی به معنای شی ءٌ ثبت له الوجود است.
استاد: اولا در هیچ مشتقی این حرف را قبول نكرده اند تا چه رسد به مشتقی مانند «موجود» . شیخ اشراق هم روی همین اشتباه گفته «وجود امری اعتباری است» . او می گوید «اگر وجود حقیقت باشد باید موجود باشد و موجود یعنی شی ء ثبت له الوجود، لذا تسلسل لازم می آید» .
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است