در
کتابخانه
بازدید : 983012تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
Expand شناسه کتابشناسه کتاب
Collapse <span class="HFormat">مرحله ی نهم</span>مرحله ی نهم
Collapse <span class="HFormat">فصل 1</span>در بیان حقیقت حدوث و قدم فصل 1در بیان حقیقت حدوث و قدم
Collapse جلسه صد و نهم جلسه صد و نهم
فی بیان حقیقتهما
بحث حدوث و قدم بحث خوبی است كه مختصر هم هست یكی از مسائلی كه درامور عامه فلسفه اُولی مطرح می شود مسأله حدوث و قدم است مسأله دیگری كه قریب به این مسأله است
تعریف حدوث و قدم
سؤالی به عنوان مقدمه
حدوث و قدم نسبی
جامع المقاصد
مرحوم آخوند حدوث و قدم را مشترك لفظی می دانند
حدوث و قدم زمانی
بنا بر این تعریف، زمان نمی تواند حادث زمانی باشد
تعریف حدوث و قدم زمانی به نحوی دیگر
اشاره ای به حاشیه علامه طباطبایی
حدوث و قدم ذاتی
حكما در طرح مسأله حدوث و قدم ذاتی، ناظر به مطلب متكلمین اند
Expand <span class="HFormat">فصل 2: </span>در اثبات حدوث ذاتی فصل 2: در اثبات حدوث ذاتی
Expand <span class="HFormat">فصل 3: </span>آیا حدوث زمانی كیفیتی زائد بر وجود حادث است؟ فصل 3: آیا حدوث زمانی كیفیتی زائد بر وجود حادث است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 4: </span>حدوث، علت نیاز به علت نیست فصل 4: حدوث، علت نیاز به علت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 5: </span>تقدم و تأخر و اقسام این دوفصل 5: تقدم و تأخر و اقسام این دو
Expand <span class="HFormat">فصل 6: </span>آیا اقسام تقدم و تأخر مشترك معنوی اند یا لفظی؟ فصل 6: آیا اقسام تقدم و تأخر مشترك معنوی اند یا لفظی؟
Expand <span class="HFormat">فصل 7: </span>آیا اطلاق تقدم بر اقسامش به تشكیك است؟ فصل 7: آیا اطلاق تقدم بر اقسامش به تشكیك است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 8: </span>در اقسام معیّت فصل 8: در اقسام معیّت
Expand <span class="HFormat">فصل 9: </span>تكمیل بحث حدوث ذاتی فصل 9: تكمیل بحث حدوث ذاتی
Expand متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس
Expand <span class="HFormat">ادامه ی مرحله ی هفتم</span>ادامه ی مرحله ی هفتم
Expand <span class="HFormat">مرحله ی هشتم</span>مرحله ی هشتم
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مرحوم آخوند در اینجا حدوث و قدم را آن طور كه ما تعریف كردیم، به معنای جامعی تعریف نكرده؛ اگر ایشان مانند ما برای حدوث و قدم تعریف جامعی ذكر كرده بود می توانست هر كدام از این دو را به دو قسم زمانی و ذاتی [1]تقسیم كند.

ایشان اینجا این طور فرموده: «الحدوث یطلق علی معنیین» و نگفته «الحدوث علی قسمین» . بنابراین حدوث و قدم اشتراك لفظی دارند نه اشتراك معنوی؛ یعنی اصلا حدوث و قدم دو اصطلاح دارند. دو اصطلاح داشتن غیر از این است كه یك امر دو قسم داشته باشد. «دو قسم» در جایی است كه یك جامع مشترك هست كه دو شاخه پیدا می كند، اما «دو معنا» در جایی است كه دو اصطلاحِ جدا از یكدیگر است كه ربطی به هم ندارند.
ایشان در اینجا گفته «حدوث و قدم بر دو معنی اطلاق می شوند» . اینكه ایشان مطلب را به این صورت گفته، از این جهت است كه می خواسته از بعضی اشكالاتی كه احیانا پیش می آید نجات پیدا كند، ولی ما خواهیم گفت كه دچار بعضی اشكالات دیگر خواهند شد.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 716

[1] - . حدوث ذاتی: مسبوق بودن وجود شی ء به عدم ذاتی، حدوث زمانی: مسبوق بودن وجود شی ء به عدم زمانی، قِدم ذاتی: مسبوق نبودن وجود شی ء به عدم ذاتی، و قِدم زمانی: مسبوق نبودن وجود شی ء به عدم زمانی.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است