در
کتابخانه
بازدید : 905805تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اینجاست كه مرحوم آخوند آن عبارت معروفش را راجع به اینكه زمان بعد چهارمی است در اشیاء، گفته است. می گوید «فللطبیعة امتدادان. . . » پس طبیعت دارای دو امتداد و دو بعد است، یك بعدش مكانی است كه منشعب به سه بعد می شود، و بعد دیگرش زمانی است. پس زمان و مكان دو بعد از برای طبیعتند. بنابراین اینكه اختصاص اشیاء به وقت خاص در زمانْ ذاتی است و در غیر زمانْ عرضی است، اگر زمان را مقدار حركت بدانیم- آن طور كه قدما قائل بودند- و حركت را عرضی بدانیم و به علاوه حركت را پدیده ای مستقل در مقابل اشیاء بدانیم، مطلب درستی است، ولی اگر زمان را مقدار جوهر دانستیم- و امور زمانی هم یا جوهرند یا عرض- می بینیم آن امور زمانی كه ما می گفتیم معلّلند به علل خارج، همه با زمان یك چیز از آب درمی آیند؛ چون زمان بُعد دیگری از عالم شد و وقتی كه بعد دیگری از عالم شد بعد دیگری از جوهر شد. (با توجه به امر دیگری كه آقای طباطبایی در حواشی شان متعرض هستند مطلب كامل می شود، و آن اینكه: یك زمانِ عالَمی و جهانی و كلی داریم كه همان زمان جوهری است و به عدد حركاتِ عرضیِ جوهر هم زمانهای تبعی داریم. پس تمام پدیده های عالم حركت عین ذاتشان است، پس زمان هم عین ذاتشان است، پس زمان بُعد چهارم طبیعت و یگانه بعد اعراض است. ) پس اگر با نظر دقیق نگاه كنیم اختصاص هر حادثه ای به زمان خودش عین ذاتش خواهد بود.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 209
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است