در
کتابخانه
بازدید : 905807تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
البته در اینجا آقای طباطبایی حاشیه خوبی دارند كه در آن اشاره می كنند به مطلبی كه مبنای خود مرحوم آخوند هم هست [1]. مطلب این است: در واقع اگر ما در باب مراتب وجود می گوییم «در بعضی از امور، مرتبه، ذاتی اشیاء نیست» با احتساب ماهیت است كه این حرف را می زنیم؛ یعنی اگر ما بخواهیم به حساب ماهیت قضاوت كنیم این حرف را می زنیم، ولی اگر بخواهیم به حساب وجود بحث كنیم- با توجه به اینكه تشخص عین وجود است- حتی در افراد نوع واحد و در مراتب عَرْضی وجود هم باید گفت مرتبه شان ذاتی آنهاست. بنابراین آنچه ما در مراتب طولی وجود می گوییم، در مراتب عرضی هم عین آن مطلب را می توانیم بگوییم.
این مطلب البته مطلب درستی است و خود مرحوم آخوند هم آن را قبول دارد.

[1] - . آخوند بیشتر در مباحث ماهیت به این مطلب اشاره كرده است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است