در
کتابخانه
بازدید : 204992تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*واژه ی حجاب.

*سیمای حقیقی مسأله ی حجاب.

*معاشرت آزاد از جنبه ی روانی.

*بحثی در حس تغزل.

*معاشرت آزاد از نظر زندگی خانوادگی.

*معاشرت آزاد از نظر زندگی اجتماعی
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 429
فلسفه هایی كه قبلاً برای پوشش ذكر كردیم غالباً توجیهاتی بود كه مخالفین پوشش تراشیده اند و خواسته اند آن را حتی در صورت اسلامی اش امری غیرمنطقی و نامعقول معرفی كنند. روشن است كه اگر انسان مسأله ای را از اول خرافه فرض كند، توجیهی هم كه برای آن ذكر می كند متناسب با خرافه خواهد بود. اگر بحث كنندگان، مسأله را با بی طرفی مورد كاوش قرار می دادند درمی یافتند كه فلسفه ی پوشش و حجاب اسلامی هیچ یك از سخنان پوچ و بی اساس آنها نیست.

ما برای پوشش زن از نظر اسلام فلسفه ی خاصی قائل هستیم كه نظر عقلی آن را موجّه می سازد و از نظر تحلیل می توان آن را مبنای حجاب در اسلام دانست.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است