در
کتابخانه
بازدید : 147950تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
نه تنها طفره و چند منزل یكی كردن محال است، هر مرحله نیز به نوبه ی خود باید به اوج و كمال خود برسد تا به ضد خود تبدیل گردد و در نهایت امر تكامل صورت گیرد. مثلاً فئودالیسم یا كاپیتالیسم دوره ای دارد كه تدریجاً باید طی شود تا در یك لحظه ی خاص تاریخی دگرگون گردد. انتظار رسیدن یك مرحله پیش از رسیدن مرحله ی پیشین به اوج خود، مانند انتظار تولد نوزاد است قبل از آنكه جنین مراحل جنینی خود را به پایان برساند كه البته نتیجه اش سقط جنین است نه تولد نوزادی سالم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است