در
کتابخانه
بازدید : 570458تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
چیز دیگری كه سبب می شود تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بیشتر باشد، موضوعی است كه اخیراً در پرتو پیشرفت علوم كشف شده است و آن اینكه مقاومت مرد در برابر بیماریها از مقاومت زن كمتر است و در نتیجه تلفات مرد به واسطه ی بیماریها از تلفات زن بیشتر است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 332
در دی ماه 1335 روزنامه ی اطلاعات نوشت:

«اداره ی آمار فرانسه اطلاع می دهد كه با اینكه در فرانسه عدد مولود پسر از دختر بیشتر است و به ازای هر صد دختر صدوپنج پسر متولد می شود، معذلك عدد زنان یك میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار نفر از مردان بیشتر است و آنها علت این تفاوت را مقاومت جنس زن در مقابل بیماری ذكر كرده اند. » .

در مجله ی سخن، سال ششم، شماره ی یازدهم مقاله ای تحت عنوان «زن در سیاست و اجتماع» از مجله ی ماهانه و مصور یونسكو به وسیله ی دكتر زهرا خانلری ترجمه شد.

در آن مقاله از اشلی مونتاگو نقل شد كه:

«طبیعت زن از نظر علمی بر طبیعت مرد تفوق دارد. كروموزوم X مربوط به جنس ماده از كروموزوم Y مربوط به جنس نر قویتر است. لهذا عمر زن از عمر مرد درازتر است، حد متوسط عمر زن از مرد بیشتر است، زن عموماً از مرد سالمتر است، مقاومتش در برابر بسیاری از امراض از مرد بیشتر است، اغلب زودتر معالجه می شود. در برابر یك زن الكن پنج مرد الكن یافت می شود. در برابر یك زن كوررنگ شانزده مرد كوررنگ یافت می شود. استعداد نزف الدم تقریباً منحصر به جنس مرد است. زن در برابر حوادث بیش از مرد قوه ی مقاومت دارد. همه جا در جریان جنگ اخیر محقق شده است كه در اوضاع مشابه، زن بسیار بهتر از مرد توانسته مشقت محاصره (زندان) اردوگاه زندانیان را تحمل كند. . . تقریباً در همه ی كشورها تعداد انتحار در مردها سه برابر زنهاست. » .

نظریه ی اشلی مونتاگو راجع به مقاومت بیشتر جنس زن در برابر بیماری، بعدها ضمن كتاب زن جنس برتر به وسیله ی آقای حسام الدین امامی ترجمه شد و در شماره ی 70 مجله ی زن روز چاپ شد.

قدرت بیشتر مقاومت زن در برابر بیماری سبب می شود كه فرضاً روزی مرد قدرت پیدا كند و انتقام خود را از جنس زن بگیرد و پای او را به كارهای سخت و خطرناك كه منجر به مرگ و میر می شود بكشد، مخصوصاً او را به میدان جنگ برده تن
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 333
ظریف او را هدف توپ و مسلسل و بمب قرار داده مزه ی این كارها را به او بچشاند، باز هم به واسطه ی مقاومت بیشتر زن در مقابل بیماری توازن عدد جنس زن و جنس مرد محفوظ نخواهد ماند.

اینها همه راجع به مقدمه ی اول، یعنی فزونی نسبی عدد زنان آماده ی ازدواج بر عدد مردان آماده ی ازدواج. پس معلوم شد واقعاً چنین حقیقتی وجود دارد و معلوم شد علت آن چیست و آن علت یا علتها از اول تاریخ بشر تا این ساعت وجود داشته و دارد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است