در
کتابخانه
بازدید : 616506تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
«تك همسری» طبیعی ترین فرم زناشویی است. در تك همسری روح اختصاص یعنی مالكیت فردی و خصوصی- كه البته با مالكیت خصوصی ثروت متفاوت است - حكمفرماست. در تك همسری هر یك از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را «از آنِ» خود و مخصوص شخص خود می داند.

نقطه ی مقابل تك همسری «چندهمسری» یا زوجیت اشتراكی است. چندهمسری یا زوجیت اشتراكی به چند شكل ممكن است فرض شود.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است