در
کتابخانه
بازدید : 498380تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Collapse <span class="HFormat">مرحله ی هفتم</span>مرحله ی هفتم
Expand <span class="HFormat">فصل 10: </span>حركت و سكون فصل 10: حركت و سكون
Expand <span class="HFormat">فصل 11: </span>تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت فصل 11: تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت
Expand <span class="HFormat">فصل 12: </span>اثبات محرك اول فصل 12: اثبات محرك اول
Expand <span class="HFormat">فصل 13: </span>پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك فصل 13: پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك
Expand <span class="HFormat">فصل 14: </span>تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی فصل 14: تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی
Expand <span class="HFormat">فصل 15</span>امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست فصل 15امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 16: </span>هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است فصل 16: هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است
Expand <span class="HFormat">فصل 17: </span>تقدم فعل بر قوه فصل 17: تقدم فعل بر قوه
Expand <span class="HFormat">فصل 18: </span>آیا موضوع حركت جسم است؟ فصل 18: آیا موضوع حركت جسم است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 19: </span>حكمت مشرقی فصل 19: حكمت مشرقی
Expand <span class="HFormat">فصل: 20</span>اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است فصل: 20اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است
Expand <span class="HFormat">فصل 21: </span>كیفیت ربط متغیر به ثابت فصل 21: كیفیت ربط متغیر به ثابت
Expand <span class="HFormat">فصل 22: </span>نسبت حركت با مقولات فصل 22: نسبت حركت با مقولات
Expand <span class="HFormat">فصل 23: </span>حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟ فصل 23: حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟
Collapse <span class="HFormat">فصل 24</span>تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه فصل 24تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه
Expand جلسه ی سی ام جلسه ی سی ام
Expand جلسه ی سی و یكم جلسه ی سی و یكم
Collapse جلسه ی سی و دوم جلسه ی سی و دوم
وحدت «متحرك» و استمرار آن
وحدت «حركت» و استمرار آن
آیا حركت توسطی لازمه ی حركت قطعی است؟
وحدت «مقوله» و استمرار آن
مقایسه ای با نظر قدما
گریزی به مسئله ی نفس
برهان بر اصالت وجود از راه حركت اشتدادی
دو معنای اشتداد
Expand جلسه ی سی و سوم جلسه ی سی و سوم
Expand جلسه ی سی و چهارم جلسه ی سی و چهارم
Expand جلسه ی سی و پنجم جلسه ی سی و پنجم
Expand جلسه ی سی و ششم جلسه ی سی و ششم
Expand <span class="HFormat">فصل 25: </span>تحقیق در حركت كمّی فصل 25: تحقیق در حركت كمّی
Expand <span class="HFormat">فصل 26: </span>براهین دیگر بر حركت جوهری فصل 26: براهین دیگر بر حركت جوهری
Expand <span class="HFormat">فصل 27: </span>رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست فصل 27: رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 28: </span>تأكید بر حركت در جواهر طبیعی فصل 28: تأكید بر حركت در جواهر طبیعی
Expand <span class="HFormat">فصل 29: </span>ویژگیهای حركت وضعی مستدیرفصل 29: ویژگیهای حركت وضعی مستدیر
Expand متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس) متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس)
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
تا اینجا درباره ی دو مطلب بحث كردیم، یكی متحرك و دیگری حركت. امر سومی كه باید در مورد آن بحث كنیم «ما فیه الحركه» یعنی مقوله ای است كه حركت در آن واقع می شود. بحث اول درباره ی جسم به عنوان موضوع بود كه گفتیم موضوع در حركت باید واحد باشد. آیا موضوع باید مستمر هم باشد؟ گفتیم قائلین به حركت جوهری می گویند استمرار موضوع شرط نیست. بحث دوم راجع به حركت بود و گفتیم یك امر متصل ممتد داریم و یك امر «آنی الحدوث بسیط مستمرالبقاء» . اما
مجموعه آثار شهید مطهری . ج11، ص: 387
بحث فعلی درباره ی خود مقوله است.

بعدها خواهیم گفت كه حركت در یك مقوله با خود آن مقوله و زمان آن مقوله در خارج اتحاد وجودی دارند و سه چیز منفك از یكدیگر نیستند. یك وجود است كه می توانیم آن را حركت بنامیم، می توانیم آن را زمان بنامیم و می توانیم آن را مقوله بنامیم. پس وقتی مقوله و خود حركت یك چیز است نتیجه این می شود كه ما در باب مقوله هم به دو نحو می توانیم مطلب را بیان كنیم. مرحوم آخوند به كیف مثال زده است و ما هم به كیف مثال می زنیم. وقتی شی ء در سواد حركت می كند هم می توانیم بگوییم كه سواد یك وجود متصل ممتد تدریجی دارد كه منطبق است بر حركت قطعیه، و هم می توانیم بگوییم سواد یك وجود بسیط مستمر دارد، یعنی چیزی آناً حادث شده است و تا آخر حركت بقا دارد و این همان است كه منطبق بر حركت توسطیه است.

بنابراین اگر ما دو نوع حركت در خارج داشته باشیم، قهراً مقوله هم در خارج دو نحو وجود دارد، چون- چنانكه گفتیم- مقوله و حركت اتحاد وجودی دارند. اگر بگوییم حركت توسطی وجود دارد و حركت قطعی وجود ندارد، باید در باب مقوله هم قائل شویم كه یك وجود «آنی الحدوث مستمرالبقاء» هست و بس. اگر بگوییم حركت قطعی وجود دارد و حركت توسطی وجود ندارد، در باب مقوله هم باید بگوییم یك امر متصل ممتد وجود پیدا می كند و بس. و اگر مثل نظر مرحوم آخوند در اینجا بگوییم هر دو وجود دارد، باید بگوییم برای مقوله هم دو نحوه ی وجود است، دو اعتبار وجود است؛ به یك اعتبار یك وجود متصل واحد ممتد است و به یك اعتبار دیگر یك وجود بسیط آنی الحدوث و مستمرالبقاء است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است