در
کتابخانه
بازدید : 498374تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Collapse <span class="HFormat">مرحله ی هفتم</span>مرحله ی هفتم
Expand <span class="HFormat">فصل 10: </span>حركت و سكون فصل 10: حركت و سكون
Expand <span class="HFormat">فصل 11: </span>تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت فصل 11: تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت
Expand <span class="HFormat">فصل 12: </span>اثبات محرك اول فصل 12: اثبات محرك اول
Expand <span class="HFormat">فصل 13: </span>پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك فصل 13: پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك
Expand <span class="HFormat">فصل 14: </span>تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی فصل 14: تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی
Expand <span class="HFormat">فصل 15</span>امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست فصل 15امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 16: </span>هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است فصل 16: هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است
Expand <span class="HFormat">فصل 17: </span>تقدم فعل بر قوه فصل 17: تقدم فعل بر قوه
Expand <span class="HFormat">فصل 18: </span>آیا موضوع حركت جسم است؟ فصل 18: آیا موضوع حركت جسم است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 19: </span>حكمت مشرقی فصل 19: حكمت مشرقی
Expand <span class="HFormat">فصل: 20</span>اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است فصل: 20اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است
Expand <span class="HFormat">فصل 21: </span>كیفیت ربط متغیر به ثابت فصل 21: كیفیت ربط متغیر به ثابت
Expand <span class="HFormat">فصل 22: </span>نسبت حركت با مقولات فصل 22: نسبت حركت با مقولات
Expand <span class="HFormat">فصل 23: </span>حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟ فصل 23: حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟
Collapse <span class="HFormat">فصل 24</span>تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه فصل 24تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه
Expand جلسه ی سی ام جلسه ی سی ام
Expand جلسه ی سی و یكم جلسه ی سی و یكم
Expand جلسه ی سی و دوم جلسه ی سی و دوم
Expand جلسه ی سی و سوم جلسه ی سی و سوم
Collapse جلسه ی سی و چهارم جلسه ی سی و چهارم
اشكال شیخ بر حركت جوهری
توضیح اشكال
پاسخ مرحوم آخوند به ایراد شیخ
نتیجه گیری
مرحوم آخوند و مسئله ی موضوع در حركت جوهری
اقوال دیگر مرحوم آخوند در باب موضوع در حركت جوهری
نظر علامه ی طباطبایی
بررسی نظر علامه ی طباطبایی
Expand جلسه ی سی و پنجم جلسه ی سی و پنجم
Expand جلسه ی سی و ششم جلسه ی سی و ششم
Expand <span class="HFormat">فصل 25: </span>تحقیق در حركت كمّی فصل 25: تحقیق در حركت كمّی
Expand <span class="HFormat">فصل 26: </span>براهین دیگر بر حركت جوهری فصل 26: براهین دیگر بر حركت جوهری
Expand <span class="HFormat">فصل 27: </span>رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست فصل 27: رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 28: </span>تأكید بر حركت در جواهر طبیعی فصل 28: تأكید بر حركت در جواهر طبیعی
Expand <span class="HFormat">فصل 29: </span>ویژگیهای حركت وضعی مستدیرفصل 29: ویژگیهای حركت وضعی مستدیر
Expand متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس) متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس)
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
جواب مرحوم آخوند به شیخ این است كه شما در اینجا دو خلط كرده اید: خلط میان وجود و ماهیت از یك طرف و خلط میان ما بالقوه و ما بالفعل از طرف دیگر. سؤال شما این بود كه آیا نوع جوهر در وسط اشتداد باقی است یا باقی نیست. پاسخ می دهیم مقصود شما چیست؟ آیا سؤال شما این است كه ماهیت آن باقی است یا این است كه وجود آن باقی است؟ .

اگر مقصود این است كه آیا این وجود عیناً همان وجود اول است می گوییم بله، وجود باقی است به این معنا كه وحدت حقیقی آن محفوظ است زیرا یك وجود واحد مستمر است. قبلاً گفتیم كه بنا بر حركت توسطی یك وجود مستمر داریم و بنا بر حركت قطعی وجود حركت یك وجود متصل ممتد است و وجود متصل ممتد به یك اعتبار باقی است یعنی همان كه شروع شده است اتصال و ادامه دارد. پس اگر سؤال شما این است كه آیا این وجودِ در حال اشتداد همان وجودی است كه در آغاز.

مجموعه آثار شهید مطهری . ج11، ص: 412
حركت بوده است یا وجود دیگری است، در پاسخ می گوییم این یك وجود متصل واحد است. اما اگر مقصود شما از بقا، بقای ذات و ماهیت یعنی «ما یقال فی جواب ما هو» است می گوییم ما اثبات كرده ایم كه در هر حركت اشتدادی انقلاب ذات و تبدل ذات صورت می گیرد؛ یعنی در عین اینكه یك وجود واحد داریم، این وجود در هر آنی دارای ماهیتی است و بنابراین نوع آن باقی نمی ماند. پس پاسخ سؤال شما كه آیا در وسط اشتداد، نوع جوهر باقی است یا باقی نیست- و حتی می توانستید سؤال كنید آیا فردش باقی است یا باقی نیست- این است كه از نظر وجود باقی است و همان است و از نظر ماهیت غیر از آن است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است