در
کتابخانه
بازدید : 498357تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Collapse <span class="HFormat">مرحله ی هفتم</span>مرحله ی هفتم
Expand <span class="HFormat">فصل 10: </span>حركت و سكون فصل 10: حركت و سكون
Expand <span class="HFormat">فصل 11: </span>تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت فصل 11: تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت
Expand <span class="HFormat">فصل 12: </span>اثبات محرك اول فصل 12: اثبات محرك اول
Expand <span class="HFormat">فصل 13: </span>پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك فصل 13: پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك
Expand <span class="HFormat">فصل 14: </span>تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی فصل 14: تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی
Expand <span class="HFormat">فصل 15</span>امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست فصل 15امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 16: </span>هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است فصل 16: هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است
Expand <span class="HFormat">فصل 17: </span>تقدم فعل بر قوه فصل 17: تقدم فعل بر قوه
Expand <span class="HFormat">فصل 18: </span>آیا موضوع حركت جسم است؟ فصل 18: آیا موضوع حركت جسم است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 19: </span>حكمت مشرقی فصل 19: حكمت مشرقی
Expand <span class="HFormat">فصل: 20</span>اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است فصل: 20اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است
Expand <span class="HFormat">فصل 21: </span>كیفیت ربط متغیر به ثابت فصل 21: كیفیت ربط متغیر به ثابت
Expand <span class="HFormat">فصل 22: </span>نسبت حركت با مقولات فصل 22: نسبت حركت با مقولات
Expand <span class="HFormat">فصل 23: </span>حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟ فصل 23: حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟
Collapse <span class="HFormat">فصل 24</span>تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه فصل 24تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه
Expand جلسه ی سی ام جلسه ی سی ام
Expand جلسه ی سی و یكم جلسه ی سی و یكم
Collapse جلسه ی سی و دوم جلسه ی سی و دوم
وحدت «متحرك» و استمرار آن
وحدت «حركت» و استمرار آن
آیا حركت توسطی لازمه ی حركت قطعی است؟
وحدت «مقوله» و استمرار آن
مقایسه ای با نظر قدما
گریزی به مسئله ی نفس
برهان بر اصالت وجود از راه حركت اشتدادی
دو معنای اشتداد
Expand جلسه ی سی و سوم جلسه ی سی و سوم
Expand جلسه ی سی و چهارم جلسه ی سی و چهارم
Expand جلسه ی سی و پنجم جلسه ی سی و پنجم
Expand جلسه ی سی و ششم جلسه ی سی و ششم
Expand <span class="HFormat">فصل 25: </span>تحقیق در حركت كمّی فصل 25: تحقیق در حركت كمّی
Expand <span class="HFormat">فصل 26: </span>براهین دیگر بر حركت جوهری فصل 26: براهین دیگر بر حركت جوهری
Expand <span class="HFormat">فصل 27: </span>رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست فصل 27: رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 28: </span>تأكید بر حركت در جواهر طبیعی فصل 28: تأكید بر حركت در جواهر طبیعی
Expand <span class="HFormat">فصل 29: </span>ویژگیهای حركت وضعی مستدیرفصل 29: ویژگیهای حركت وضعی مستدیر
Expand متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس) متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس)
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
یكی از آن مطالب این است كه نه تنها هر حركتی نیازمند به متحرك است، كه بحث «موضوع» بود كه در گذشته مطرح شد، بلكه هر حركت واحدی نیازمند به متحرك واحد است؛ یعنی وحدت حركت وحدت متحرك را اقتضا می كند و كثرت متحرك كثرت حركت را اقتضا می كند. امكان ندارد كه دو متحرك یك حركت شخصی داشته باشند، به این نحو كه یكی ادامه دهنده ی دیگری باشد. البته در عرف و در مجاز این گونه تعبیرات به كار برده می شود. مثلاً در مورد فاعل حركت می گوییم یك نفر حركتی را شروع كرد و دیگری آن را ادامه داد. ولی در باب فاعلهای حقیقی و.

مجموعه آثار شهید مطهری . ج11، ص: 383
قابلهای حقیقی امكان ندارد كه دو متحرك یا قابل داشته باشیم و در عین حال حركت یكی باشد. اگر در حركت از یك نقطه به نقطه ی دیگر متحرك در میان راه عوض شود حركت دوم دیگر ادامه ی حركت اول نیست بلكه در اینجا دو حركت است؛ یك حركت پایان پذیرفته است و حركت دوم حركتی جدید است. تا اینجا مطلب واضح است.

آیا علاوه بر اینكه حركت نیازمند به متحرك یا موضوع است و علاوه بر اینكه متحرك باید واحد باشد، لازم است كه متحرك واحد استمرار وجود هم داشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا لازم است كه متحرك ثبات وجود داشته باشد یا متحرك می تواند ثبات نداشته باشد و همان طور كه حركت خودش یك تغیر است متحرك هم متغیر باشد؟ پاسخ این است كه ضرورتی ندارد كه متحرك ثابت باشد بلكه ممكن است متحرك به موازات حركت، در ذات خود متحرك باشد كه همان بحث حركت جوهری است. بنا بر قول به حركت جوهری، هر حركت عرضی متحركش هم متغیر است، ولی بنا بر قول كسانی كه منكر حركت جوهری هستند در حركت عرضی متحرك ثابت است. تا اینجا درباره ی متحرك بود.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است