در
کتابخانه
بازدید : 498362تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Collapse <span class="HFormat">مرحله ی هفتم</span>مرحله ی هفتم
Expand <span class="HFormat">فصل 10: </span>حركت و سكون فصل 10: حركت و سكون
Expand <span class="HFormat">فصل 11: </span>تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت فصل 11: تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت
Expand <span class="HFormat">فصل 12: </span>اثبات محرك اول فصل 12: اثبات محرك اول
Expand <span class="HFormat">فصل 13: </span>پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك فصل 13: پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك
Expand <span class="HFormat">فصل 14: </span>تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی فصل 14: تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی
Expand <span class="HFormat">فصل 15</span>امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست فصل 15امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 16: </span>هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است فصل 16: هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است
Expand <span class="HFormat">فصل 17: </span>تقدم فعل بر قوه فصل 17: تقدم فعل بر قوه
Expand <span class="HFormat">فصل 18: </span>آیا موضوع حركت جسم است؟ فصل 18: آیا موضوع حركت جسم است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 19: </span>حكمت مشرقی فصل 19: حكمت مشرقی
Expand <span class="HFormat">فصل: 20</span>اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است فصل: 20اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است
Expand <span class="HFormat">فصل 21: </span>كیفیت ربط متغیر به ثابت فصل 21: كیفیت ربط متغیر به ثابت
Expand <span class="HFormat">فصل 22: </span>نسبت حركت با مقولات فصل 22: نسبت حركت با مقولات
Expand <span class="HFormat">فصل 23: </span>حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟ فصل 23: حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟
Expand <span class="HFormat">فصل 24</span>تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه فصل 24تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه
Collapse <span class="HFormat">فصل 25: </span>تحقیق در حركت كمّی فصل 25: تحقیق در حركت كمّی
Expand جلسه ی سی و هفتم جلسه ی سی و هفتم
Expand جلسه ی سی و هشتم جلسه ی سی و هشتم
Expand جلسه ی سی و نهم جلسه ی سی و نهم
Expand جلسه ی چهلم جلسه ی چهلم
Collapse جلسه ی چهل و یكم جلسه ی چهل و یكم
نحوه ی مقهوریت طبیعت برای نفس
فاعلیت بالتسخیر
اشكال شیخ درباره ی اعیا و رعشه
پاسخ مبنایی مرحوم آخوند
تفكیك میان قوای طبیعی مادی
بررسی ایراد حاجی
ارادی بودن همه ی كارهای طبیعی بدن
Expand <span class="HFormat">فصل 26: </span>براهین دیگر بر حركت جوهری فصل 26: براهین دیگر بر حركت جوهری
Expand <span class="HFormat">فصل 27: </span>رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست فصل 27: رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 28: </span>تأكید بر حركت در جواهر طبیعی فصل 28: تأكید بر حركت در جواهر طبیعی
Expand <span class="HFormat">فصل 29: </span>ویژگیهای حركت وضعی مستدیرفصل 29: ویژگیهای حركت وضعی مستدیر
Expand متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس) متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس)
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مرحوم آخوند پس از آنكه می گوید: «فلها فی البدن طبیعتان مقهورتان احدیهما طوعاً و الاخری كرهاً» ، چنین می گوید: «و لها ایضاً ضربان من القوی» یعنی برای نفس دو نوع قوه وجود دارد: قوایی كه بالطوع عمل می كنند و قوایی كه بالكره عمل می كنند. در واقع در اینجا مرحوم آخوند حتی میان قوای طبیعی مادی هم نوعی تفكیك قائل می شود. می گوید بدن دو نوع حركت دارد، یكی حركت طبعی مثل برخی حركات كمّی و كیفی، و دیگر حركت اختیاری از قبیل حركات وضعی و أینی. حركت طبعیِ كمّی مثل رشد بدن، حركت قلب و یا روده، و حركت طبعیِ كیفی مثل تغییر رنگ یا حرارت بدن كه حركاتی اختیاری نیستند و انسان آنها را با اراده و اختیار انجام نمی دهد بر خلاف رفتن از جایی به جایی كه یك حركت اختیاری است.

مرحوم آخوند می گوید خستگی در اعمال طبیعیِ نوع دوم است و درست هم می گوید. شما هیچ وقت دیده اید كه بدن در اعمال طبیعی نوع اول خسته شود؟ مثلاً قلب در حركت خودش خسته شده نیاز به استراحت داشته باشد یعنی مدتی متوقف بشود و بعد كه رفع خستگی شد دوباره شروع به كار كند؟ نه، ایستادن قلب همان و مردن انسان همان. كبد هم از كار خودش به همین اصطلاحی كه در اینجا می گوییم «خسته» نمی شود و احتیاج به یك نوع استراحت پیدا نمی كند. این حرف ایشان با آنچه كه اطبای امروز خستگی كبد یا خستگی روده می گویند منافات ندارد. مقصود اطبا از خستگی، تحمیل كار زیادتر از میزانی است كه یك عضو به طور معمولی انجام می دهد. این خستگی غیر از خستگی ای است كه فلاسفه می گویند.

پس برای نفس دو نوع قوا و آلات طبیعی هست: نوعی كه حركت آنها حركت طبعی و به نوعی از روی رضاست و هیچ نوع كُرهی در آن نیست، [و نوعی كه حركت آنها اختیاری است. ] در دسته ی اول خستگی، رعشه و امثال اینها معنی ندارد و تنها در زمینه ی كارهای اختیاری است كه اعیا و رعشه معنی دارد.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج11، ص: 500
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است