در
کتابخانه
بازدید : 498360تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Collapse <span class="HFormat">مرحله ی هفتم</span>مرحله ی هفتم
Expand <span class="HFormat">فصل 10: </span>حركت و سكون فصل 10: حركت و سكون
Expand <span class="HFormat">فصل 11: </span>تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت فصل 11: تحقیق درباره ی چگونگی وجود حركت
Expand <span class="HFormat">فصل 12: </span>اثبات محرك اول فصل 12: اثبات محرك اول
Expand <span class="HFormat">فصل 13: </span>پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك فصل 13: پاسخ اشكالات مربوط به اصل نیازمندی متحرك به محرك
Expand <span class="HFormat">فصل 14: </span>تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی فصل 14: تقسیمات قوه ی محركه و اثبات محرك عقلی
Expand <span class="HFormat">فصل 15</span>امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست فصل 15امر مفارق، فاعل مستقیم حركات در طبیعت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 16: </span>هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است فصل 16: هر حادثی مسبوق به قوه و ماده است
Expand <span class="HFormat">فصل 17: </span>تقدم فعل بر قوه فصل 17: تقدم فعل بر قوه
Expand <span class="HFormat">فصل 18: </span>آیا موضوع حركت جسم است؟ فصل 18: آیا موضوع حركت جسم است؟
Expand <span class="HFormat">فصل 19: </span>حكمت مشرقی فصل 19: حكمت مشرقی
Expand <span class="HFormat">فصل: 20</span>اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است فصل: 20اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است
Expand <span class="HFormat">فصل 21: </span>كیفیت ربط متغیر به ثابت فصل 21: كیفیت ربط متغیر به ثابت
Expand <span class="HFormat">فصل 22: </span>نسبت حركت با مقولات فصل 22: نسبت حركت با مقولات
Expand <span class="HFormat">فصل 23: </span>حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟ فصل 23: حركت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود؟
Expand <span class="HFormat">فصل 24</span>تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه فصل 24تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه
Collapse <span class="HFormat">فصل 25: </span>تحقیق در حركت كمّی فصل 25: تحقیق در حركت كمّی
Expand جلسه ی سی و هفتم جلسه ی سی و هفتم
Collapse جلسه ی سی و هشتم جلسه ی سی و هشتم
دو نحو بقای موضوع
دو دلیل نیازمندی حركت به موضوع
اصالت وجود، وحدت بخش حركت است
احتجاج مرحوم آخوند با قائلین به كون و فساد
اشكال در حركت كمّی
روش مرحوم آخوند در بیان مسائل فلسفی
چرا «صورةٌ ما» امری اعتباری است؟
Expand جلسه ی سی و نهم جلسه ی سی و نهم
Expand جلسه ی چهلم جلسه ی چهلم
Expand جلسه ی چهل و یكم جلسه ی چهل و یكم
Expand <span class="HFormat">فصل 26: </span>براهین دیگر بر حركت جوهری فصل 26: براهین دیگر بر حركت جوهری
Expand <span class="HFormat">فصل 27: </span>رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست فصل 27: رد استدلال شیخ و دیگران بر اینكه حدوث صور جوهری به سبب حركت نیست
Expand <span class="HFormat">فصل 28: </span>تأكید بر حركت در جواهر طبیعی فصل 28: تأكید بر حركت در جواهر طبیعی
Expand <span class="HFormat">فصل 29: </span>ویژگیهای حركت وضعی مستدیرفصل 29: ویژگیهای حركت وضعی مستدیر
Expand متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس) متن اسفار (همراه توضیحات استاد هنگام تدریس)
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
از اینجا مرحوم آخوند وارد اشكال معروف در باب حركت كمیه شدند. عین همین اشكالی كه در حركت در جوهر بوده و شیخ و امثال او از حل آن عاجز مانده و به این دلیل حركت در جوهر را نفی كرده اند، در حركت كمیه مطرح بوده است، ولی دیگر نمی توانسته اند حركت كمیه را كه امری محسوس است نفی كنند. از یك طرف می دیدند حركت كمیه موجود است و از طرف دیگر همان طور كه در حركت جوهری حركت بلاموضوع باقی می ماند در حركت كمیه هم حركت بلاموضوع باقی می ماند. اینجا بود كه شیخ عاجز مانده بود و در جواب شاگرد خود احتمالاتی به صورت «لعلّ» چنین باشد و «لعلّ» چنان، مطرح كرده بود كه این «لعلّ» ها نشان می دهد كه خود شیخ هم ایمانی به آن احتمالات ندارد و در آخرش می گوید شاید بعدها قضیه حل شود. وقتی تلمیذ اصرار می كند كه اگر استاد لطفی بكنند، شیخ می گوید: اگر بتوانم؛ یعنی نمی توانم و حرفی ندارم. شیخ اشراق هم به نحو دیگری در باب حركت كمیه دچار اشكال شده بود. مرحوم آخوند گفت هیچ اشكالی در باب حركت كمّی هم وجود ندارد.

مجموعه آثار شهید مطهری . ج11، ص: 462
توضیح اشكال این بود كه با توجه به اینكه مقدار از لوازم جسم است، در حركت كمّی چه چیزی موضوع است؟ آیا «جسم بلامقدار» موضوع است یا «جسم مع المقدار» ؟ جسم بلامقدار كه نداریم. اگر جسم مع المقدار بخواهد موضوع باشد با توجه به اینكه موضوع باید باقی باشد پس جسم با مقدارش باید باقی باشد پس مقدار جسم تغییر نمی كند. جواب این است كه در اینجا جسم، متحرك در مراتب مقدار است و آنچه باقی است جسم است مع «مقدارٍ مّا» . در باب فصل و وصل و امثال آن هم مطلب عیناً از همین قبیل است. این یكی از جوابهایی است كه مرحوم آخوند به اشكال بقای موضوع داده است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است