در
کتابخانه
بازدید : 1448684تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در مقصد اول درباره ی اموری بحث می شود كه آنها را «امور عامّه» می گویند.

در آغاز، بحثهایی دارند راجع به تعریف امور عامّه كه خیلی مهم نیست كه روی آن بحث بشود و در كتابهایی مثل مواقف درباره ی آن بحث می شود.

تعریف مختصر امور عامّه این است كه امور عامّه عبارت از اموری است كه به هیچ نوع خاص از موجودات اختصاص ندارد؛ اگر نسبت است، اگر رابطه است، اگر محمول است، هر چه می خواهد باشد، در همه اشیاء سریان دارد؛ یعنی موجود از آن جهت كه موجود است دارای این امور است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است