در
کتابخانه
بازدید : 744461تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
شرح مبسوط منظومه
Expand مقدمه مقدمه
Collapse <span class="HFormat">مقصد اول: امور عامّه</span>مقصد اول: امور عامّه
ارتباط امور عامّه با مقولات كانت و هگل
Collapse <span class="HFormat">فریده ی اول وجود و عدم</span>فریده ی اول وجود و عدم
Expand بداهت وجودبداهت وجود
Expand اشتراك وجوداشتراك وجود
Expand مغایرت و اتّحاد وجود و ماهیت مغایرت و اتّحاد وجود و ماهیت
Expand اصالت وجود (1) اصالت وجود (1)
Expand اصالت وجود (2) اصالت وجود (2)
Expand اصالت وجود (3) اصالت وجود (3)
Expand اصالت وجود (4) اصالت وجود (4)
Expand اصالت وجود (5) اصالت وجود (5)
Expand اصالت وجود (6) اصالت وجود (6)
Expand حقّ متعال وجود محض است حقّ متعال وجود محض است
Expand وحدت و كثرت وجود (1) وحدت و كثرت وجود (1)
Expand وحدت و كثرت وجود (2) وحدت و كثرت وجود (2)
Expand وجود ذهنی وجود ذهنی
Expand ادلّه ی وجود ذهنی (1) ادلّه ی وجود ذهنی (1)
Expand ادلّه ی وجود ذهنی (2) ادلّه ی وجود ذهنی (2)
Expand ادلّه ی وجود ذهنی (3) ادلّه ی وجود ذهنی (3)
Collapse اشكالات و نظریات در باب وجود ذهنی (1) اشكالات و نظریات در باب وجود ذهنی (1)
Expand 1 اشكالات وجود ذهنی 1 اشكالات وجود ذهنی
Collapse 2 نظریات وجود ذهنی و پاسخ به این اشكالات 2 نظریات وجود ذهنی و پاسخ به این اشكالات
مقدمه ی اول
مقدمه ی دوم
مقدمه ی سوم
مقدمه ی چهارم
مقدمه ی پنجم
1 نظریه ی فخر رازی (انكار مقدمه ی اول)
2 نظریه ی قوشچی (انكار مقدمه ی دوم)
3 نظریه ی اشباح (انكار مقدمه ی سوم)
4 نظریه ی انقلاب یا نظریه ی سید صدر (انكار مقدمه ی سوم)
5 نظریه ی محقق دوانی (انكار مقدمه ی چهارم)
6 نظریه ی صدر المتألّهین
رابطه ی ذهن و خارج
بازگشت به اصل بحث
Expand اشكالات و نظریات در باب وجود ذهنی (2) اشكالات و نظریات در باب وجود ذهنی (2)
Expand اشكالات و نظریات در باب وجود ذهنی (3) اشكالات و نظریات در باب وجود ذهنی (3)
Expand اتحاد عاقل و معقول (1) اتحاد عاقل و معقول (1)
Expand اتحاد عاقل و معقول (2) اتحاد عاقل و معقول (2)
Expand اتحاد عاقل و معقول (3) اتحاد عاقل و معقول (3)
Expand معقولات ثانیه (1) معقولات ثانیه (1)
Expand معقولات ثانیه (2) معقولات ثانیه (2)
Expand معقولات ثانیه (3) معقولات ثانیه (3)
Expand انقسام وجود به مطلق و مقیّدانقسام وجود به مطلق و مقیّد
Expand احكام سلبی وجوداحكام سلبی وجود
Expand منشأ كثرت وجودمنشأ كثرت وجود
Expand مساوات وجود و ثبوت و شیئیّت (1) مساوات وجود و ثبوت و شیئیّت (1)
Expand مساوات وجود و ثبوت و شیئیّت (2) مساوات وجود و ثبوت و شیئیّت (2)
Expand عدم تمایز و علیت بین اعدام عدم تمایز و علیت بین اعدام
Expand امتناع اعاده ی معدوم (1) امتناع اعاده ی معدوم (1)
Expand امتناع اعاده ی معدوم (2) امتناع اعاده ی معدوم (2)
Expand امتناع اعاده ی معدوم (3) امتناع اعاده ی معدوم (3)
Expand شبهه ی معدوم مطلق (1) شبهه ی معدوم مطلق (1)
Expand شبهه ی معدوم مطلق (2) شبهه ی معدوم مطلق (2)
Expand شبهه ی معدوم مطلق (3) شبهه ی معدوم مطلق (3)
Expand مناط صدق در قضایا (1) مناط صدق در قضایا (1)
Expand مناط صدق در قضایا (2) مناط صدق در قضایا (2)
Expand مناط صدق در قضایا (3) مناط صدق در قضایا (3)
Expand <span class="HFormat">ادامه فریده اول وجود و عدم</span>ادامه فریده اول وجود و عدم
Expand <span class="HFormat">فریده ی دوم</span>مواد ثلاث<span class="HFormat">وجوب و امکان و امتناع</span>فریده ی دوممواد ثلاثوجوب و امکان و امتناع
Expand فریده ی سوم: حُدوث و قدم فریده ی سوم: حُدوث و قدم
فریده چهارم قوه و فعل
Expand فریده ی پنجم: ماهیت و لواحق آن فریده ی پنجم: ماهیت و لواحق آن
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
«بعض قیاما من حصول فرّقا» بعضی دیگر آمده اند مقدمه ی دوم ما را انكار كرده اند و گفته اند اساسا در ذهن دو چیز وجود پیدا می كند نه یك چیز. شما اشتباه می كنید كه خیال می كنید در ذهن یك چیز وجود پیدا می كند بعد می گویید چطور می شود یك چیز، هم جوهر باشد هم عرض؟ چطور می شود همه ی اشیاء تحت مقوله ی كیف باشند؟ غافل از اینكه اصلا در ذهن دو چیز وجود پیدا می كند. مگر شما نمی گویید علم و معلوم؟ علم در ذهن است، معلوم هم در ذهن است. شما وقتی كه «انسان» را تصویر می كنید، انسان، معلوم و متصور شماست ولی تصور شما و علم شما یك چیز است و متصور شما در ذهن چیز دیگر است. انسان، تصور شده ی ذهن شماست ولی تصور شما غیر از خود انسان است. در آن واحد در ذهن شما دو چیز وجود دارد: یكی تصور انسان و یكی خود انسان، یكی علم به انسان و یكی خود انسان. پس اشكال بدین ترتیب حل
مجموعه آثار شهید مطهری . ج9، ص: 283
می شود كه علم غیر از معلوم است در ذهن و معلوم از مقوله ی آن شیئی است كه در خارج است ولی علم از مقوله ی كیف است. اینها گفته اند كه ایندو یعنی علم و معلوم هر دو در ذهن هستند ولی با یك تفاوت: علم قائم به ذهن است یعنی مانند یك صفت در ذهن وجود دارد، اما معلوم مانند یك مظروف در ذهن وجود دارد. علم قائم به ذهن است و معلوم، حاصل در ذهن. بعد آمده اند یك تشبیهی هم برای این مطلب ذكر كرده اند كه البته این تشبیه برای این است كه به یك نوآموز مطلب را بفهمانند. گفته اند اگر شما یك ظرف بلورین داشته باشید كه در وسطش جسم ملوّنی گذاشته باشند (مثل ته قلیانهای بلور قدیم كه در وسطش یك گلوله ملوّن مثلا قرمز رنگ می گذاشتند) ، انسان از یك جهت كه نگاه بكند دو چیز می بیند: یكی همان خود جسم ملوّن كه در داخل این بلور قرار گرفته است، یكی هم شبح این جسم ملوّن كه به دیواره ی بلور منعكس می شود گفته اند حالت ذهن چنین حالتی است.

خود آن ماهیت در ذهن وجود پیدا می كند، كه همان «معلوم» است. ولی وجود پیدا كردن آن سبب می شود كه یك كیفیتی كه قائم به ذهن است برای ذهن پیدا می شود، آن «علم» است. پس در آن واحد علمی داریم و معلومی، و اشكال به این ترتیب حل می شود.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است