در
کتابخانه
بازدید : 176293تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در جلسه ی قبل مسأله ی امامت را از جنبه های مختلف تشریح و تشقیق كردیم و عرض كردیم كه این جنبه های مختلف كاملا باید مشخص بشود و تا اینها مشخص نشود ما نمی توانیم این مسأله را به خوبی طرح و بحث كنیم. گفتیم یك مسأله در باب امامت، مسأله ی حكومت است، یعنی تكلیف حكومت، بعد از پیغمبر (ص) چیست؟ آیا به عهده ی خود مردم است و این مردم هستند كه باید حاكم در میان خودشان را انتخاب كنند و یا اینكه پیغمبر حاكم در میان مردم برای بعد از خودش را تعیین كرده است؟ چون اخیرا مسأله را به این شكل طرح می كنند، قهرا اذهان در ابتدا متوجه نظریه ی اهل تسنن می شود یعنی اینطور فكر می كنند كه نظر آنها عادی تر و طبیعی تر است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است