در
کتابخانه
بازدید : 674567تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
از بخش الفبائی حروف: ل، م، ن، و، هـ، ی
جلد هفتم ، ج7، ص: 2
جلد هفتم ، ج7، ص: 3
مقدمه. . . . . 11.

حرف «ل» .

لذت. . . . . 15.

لذت مادی و روحی- انتقاد راسل از زندگی آمریكایی. . . . . 15.

لذت معنوی. . . . . 16.

لذتهای معنوی- لذت بردن از خود و از باطن خود. . . . . 16.

لذات معنوی. . . . . 17.

لذت. . . . . 18.

القاب. . . . . 19.

حرف «م» .

مادر- محبت مادر. . . . . 23.

حق مادر. . . . . 24.

مادری- منفوریتی كه تلقینات سوء نسبت به او به وجود آورده است. . . . . 24.

مادر و مادری. . . . . 25.

مادری و تنفری كه امثال راسل در میان زنان به وجود آورده اند. . . . . 36.

مادر. . . . . 36.

ماده و معنی. . . . . 37.

مادیگری- علل گرایش. . . . . 39.

ماشینیسم و انسان. . . . . 39.

مال- مسائل مربوط به مال. . . . . 40

جلد هفتم ، ج7، ص: 4
مال و ثروت. . . . . 42.

مال- فقر و غنا و امنیت و ناامنی. . . . . 46.

مال دوستی و حرص. . . . . 47.

تأثیر مال در طغیان و از دست دادن انسانیت. . . . . 48.

مال برای حرص و یا مقدمه ی تولید و پی ریزی اجتماع. . . . . 51.

مال- فقر و علمایی كه در چنگال فقر گرفتار بوده اند. . . . . 52.

مال و سخا و بخشش. . . . . 52.

مال- آیات و اخبار در مدح مال یا ذمّ آن. . . . . 53.

مال و مجد و هنر. . . . . 54.

مال و ثروت- تبادل ثروت، نه تمركز. . . . . 54.

مال خیر. . . . . 55.

مال- رشوه یا قدرت پول. . . . . 55.

مالكیت فردی. . . . . 56.

مالكیت. . . . . 56.

مالكیت در اسلام- داستان شبلی عارف. . . . . 56.

مانویان. . . . . 56.

مبالغه ی مذموم در شعر. . . . . 57.

مَثَلها. . . . . 57.

مجازاتها. . . . . 57.

مجازات در اسلام. . . . . 60.

آیا مجوس اهل كتابند؟ . . . . . 60.

محمد بن سنان. . . . . 60.

مُد. . . . . 61.

مردانگی. . . . . 61.

راز مرگ. . . . . 62.

مرگ برای بعضی شیرین و برای بعضی كریه است. . . . . 62.

مروّت از شرایط عدالت. . . . . 64.

مروّت. . . . . 64.

مسئولیتهای اجتماعی. . . . . 65.

مسئولیت- منابع. . . . . 65.

یادداشت مسئولیت. . . . . 66.

ریشه ی مسئولیت انسان در جهان- ورقه های تعلیمات دینی. . . . . 67.

یادداشت مسئولیت، شب 25 محرم 52 (قزوین) . . . . . 67.

مسئولیت خانوادگی. . . . . 69.

یادداشت مسئولیت اجتماعی. . . . . 70.

مسئولیت اجتماعی. . . . . 75.

مسئولیت. . . . . 77

جلد هفتم ، ج7، ص: 5
یادداشت مسئولیت. . . . . 87.

مسئولیت انسان- ریشه ی اسلامی اش. . . . . 88.

مستشرقین. . . . . 89.

مستشرقین و اسلام. . . . . 89.

مستشرقین. . . . . 89.

مستضعف. . . . . 90.

انواع مستیها. . . . . 90.

مصر و اصلاحات جدید. . . . . 91.

مصلح و اصلاح در اسلام. . . . . 91.

شرایط مصلح. . . . . 94.

مصلحین اسلامی قرن نوزدهم و بیستم. . . . . 97.

مصلحان اسلامی. . . . . 97.

شرایط مصلح. . . . . 98.

ملیت. . . . . 98.

معاد. . . . . 99.

معاد- یادداشت زندگی جاوید، تعلیمات دینی. . . . . 99.

معاد- برهان حكمت و عنایت، مسئله ی هستی در میان نیستیها. . . . . 101.

یادداشت ادله ی معاد در قرآن. . . . . 109.

معاد- یادداشت عالم پس از مرگ. . . . . 111.

عالم پس از مرگ- برزخ- مدارك. . . . . 143.

معاد- برزخ. . . . . 144.

معاد- عالم بعد از مرگ- ماهیت مرگ. . . . . 144.

معاد- تفاوتهای دو جهان. . . . . 151.

معاد- تناسخ، نظر سقراط. . . . . 152.

معاد- بطلان علوم عملیه و اعتباریه در نشآت بعد الموت. . . . . 152.

معاد. . . . . 153.

معاد- حشر و نشر، كتاب نفس. . . . . 153.

معاد- شخصیت. . . . . 153.

معاد- شخصیت، بقا، عینیت. . . . . 157.

یادداشت معاد. . . . . 177.

معاد. . . . . 184.

معاد- ملكات و تغییر ماهیت انسان. . . . . 184.

معاشرت و اجتناب از همنشین نالایق. . . . . 185.

معاشرت- سروكار. . . . . 185.

معاشرت و مجالست. . . . . 186.

معاویه و تحریك او در جنگ جمل. . . . . 186.

معاویه و عمر. . . . . 187

جلد هفتم ، ج7، ص: 6
یادداشت معجزه. . . . . 188.

معجزه- مسائل. . . . . 189.

معجزات. . . . . 200.

معجزه و كرامت و خرق عادت. . . . . 208.

معجزه. . . . . 208.

معراج. . . . . 209.

مقدس خشكه ها. . . . . 209.

مكتب و ایدئولوژی. . . . . 210.

مكتب. . . . . 212.

مكتب و ضرورت آن. . . . . 212.

مكتب- عصر مكتب و فلسفه. . . . . 213.

ملیت. . . . . 213.

ملت و ملیت. . . . . 214.

ملیت، ناسیونالیسم. . . . . 216.

ملیت و زبان. . . . . 217.

ملیت و نژاد. . . . . 218.

مناجات. . . . . 218.

موسیقی و لهو و غنا. . . . . 218.

موسیقی. . . . . 225.

موسیقی و غنا- فقهای مدینه. . . . . 227.

موسیقی و رمز محبت. . . . . 227.

موسیقی. . . . . 227.

موسیقی و غنا. . . . . 228.

موضوعات. . . . . 228.

مولی. . . . . 229.

مولوی- خودشناسی- طعن بر فقها. . . . . 232.

حرف «ن» .

نام و شهرت و افتخار. . . . . 235.

الناس. . . . . 235.

نسبیت ادراكات. . . . . 236.

نسبیت در اخلاق. . . . . 236.

نظافت و تطیّب. . . . . 236.

نظافت. . . . . 237.

نظافت و استحمام در قرون وسطای مسیحی. . . . . 237.

نظافت- مبارزه ی اسپانیای مسیحی با نظافت. . . . . 237

جلد هفتم ، ج7، ص: 7
نظافت. . . . . 238.

نفاق و منافق- سوره ی بقره، مَثَلها. . . . . 238.

یادداشت نفاق. . . . . 245.

نفاق- نقش آن در شكست علی و شهادت امام حسین. . . . . 250.

نفاق و دوچهرگی در عصر حاضر. . . . . 251.

نفاق. . . . . 254.

نفاق در عصر جدید. . . . . 254.

نفاق. . . . . 258.

نفاق در عصر حاضر. . . . . 258.

یادداشت نفاق و منافق. . . . . 258.

فلسفه ی نماز. . . . . 261.

نماز و تمدن. . . . . 268.

نماز- ذكر اللّه. . . . . 269.

نماز. . . . . 271.

حقیقت و اثر گناه و تأثیر نماز در رفع آن. . . . . 279.

نماز- روایات گناه زدایی نماز. . . . . 279.

نماز. . . . . 279.

نماز- تأثیر نماز و نهی از فحشا و منكر. . . . . 281.

نور. . . . . 283.

یادداشت تفسیر سوره ی نور. . . . . 283.

آیه ی نور. . . . . 284.

نهج البلاغه- جمع كلمات مولی. . . . . 289.

سیری در نهج البلاغه، زهد. . . . . 289.

سیری در نهج البلاغه. . . . . 289.

یادداشت سیری در نهج البلاغه. . . . . 290.

نهج البلاغه، فصاحت و شور و قدرت تهییج. . . . . 300.

بحثی در نهج البلاغه- نهج البلاغه شاهكار. . . . . 300.

بلاغت مولی علی علیه السلام و شهادت دیگران. . . . . 301.

موضوعات مهم در نهج البلاغه. . . . . 303.

سؤالات درباره ی نهج البلاغه. . . . . 306.

نهج البلاغه- وحدت اسلامی. . . . . 307.

نهج البلاغه- حكومت و عدالت. . . . . 308.

نهج البلاغه- خلافت و حكومت. . . . . 308.

سیری در نهج البلاغه- حكومت و عدالت. . . . . 308.

نهج البلاغه- عدالت اجتماعی. . . . . 312.

نهج البلاغه- توحید. . . . . 320.

یادداشت نهج البلاغه- سلوك و عبادت 358

جلد هفتم ، ج7، ص: 8
نهج البلاغه- سلوك و عبادت. . . . . 361.

نهج البلاغه و خلفا- ابوبكر. . . . . 367.

نهج البلاغه و عثمان. . . . . 368.

عثمان- مطاعن. . . . . 370.

خلافت و شورا در نهج البلاغه. . . . . 370.

نهج البلاغه- اهل البیت و خلافت- احقیت مولی از راه وصیت، قرابت، وراثت معنوی.

(اصلحیت) . . . . . 371.

نهج البلاغه- اهل البیت و خلافت- مقام معنوی اهل البیت و علم موروثی لدنّی. . . . . 375.

نهج البلاغه- ملاحم. . . . . 376.

نهج البلاغه- وصیتها. . . . . 376.

نهج البلاغه- یادداشت موعظه و تذكر. . . . . 380.

نهج البلاغه- موعظه و تذكر. . . . . 382.

مواعظ و حكم. . . . . 394.

درسهایی از نهج البلاغه. . . . . 395.

درسهایی از نهج البلاغه- عدالت اجتماعی. . . . . 398.

درسهایی از نهج البلاغه- تعلیم و تربیت در نهج البلاغه. . . . . 402.

نهج البلاغه- فصاحت و بلاغت. . . . . 404.

نیت. . . . . 405.

نیچه. . . . . 406.

حرف «و» .

والدین. . . . . 409.

وجدان. . . . . 410.

وحدت اسلامی از نظر سیاست عثمانی و صفوی. . . . . 410.

وحدت اسلامی از نظر مستشرقان. . . . . 410.

وحدت اسلامی. . . . . 410.

وحدت اسلامی- مدارك و مراجع. . . . . 410.

یادداشت وحدت اسلامی و حسن تفاهم. . . . . 411.

وحدت اسلامی. . . . . 416.

وحدت اسلامی و روش صفویه در برابر آن. . . . . 416.

وحدت اسلامی. . . . . 416.

طرفداران وحدت اسلامی در نیم قرن گذشته. . . . . 417.

ملاكها و معیارهای وحدت اسلامی. . . . . 418.

وحدت اسلامی. . . . . 418.

وحدت و تفرق. . . . . 419.

وحدت مسلمین. . . . . 419

جلد هفتم ، ج7، ص: 9
وحی و نبوت. . . . . 419.

وحی و الهام. . . . . 420.

وحی و نبوّات. . . . . 420.

وضع احادیث. . . . . 420.

وطن و هجرت. . . . . 421.

وطن، همفكر و همعقیده. . . . . 421.

وطن. . . . . 422.

وفای به عهد. . . . . 422.

وقار و خود را گرفتن. . . . . 423.

ولاءها و ولایتها. . . . . 424.

ولاء تصرف. . . . . 424.

ولاء اهل البیت علیهم السلام. . . . . 425.

ولاء كفار. . . . . 425.

آیات ولاء كفار. . . . . 425.

ولایت و فرق آن با نبوت. . . . . 427.

ولایت- در هر دوره ای ولیّی هست. . . . . 428.

ولایت. . . . . 429.

ولایت- فكر در اصطلاح صوفیه. . . . . 431.

ولایت. . . . . 432.

ولایت- اخذ ذكر و اجازه به عقیده ی صوفیه. . . . . 434.

زمین، خالی از ولیّ (حجت) نیست. . . . . 438.

ولایت. . . . . 440.

لغت ولایت. . . . . 440.

ولایت. . . . . 441.

ولایت- مدارك. . . . . 445.

مسئله ی ولایت در فتوحات مكیه. . . . . 446.

یادداشت ولایت. . . . . 446.

مسئله ی ولایت. . . . . 449.

ولایت. . . . . 453.

ولایت- خلط مبحثهایی كه در مسئله ی ولایت شده. . . . . 453.

وهابیت. . . . . 453.

حرف «هـ» .

هجرت و جهاد. . . . . 457.

هجرت. . . . . 464.

هجرت معنوی. . . . . 465

جلد هفتم ، ج7، ص: 10
هجرت- تعرّب بعد الهجرة. . . . . 466.

هجرت. . . . . 466.

هجرت- تعرّب. . . . . 467.

هجرت نبوی- تاریخ هجری. . . . . 467.

هجرت. . . . . 467.

هزلیات. . . . . 467.

هدایت و آگاهی دادن و نقش مؤثر آن. . . . . 467.

هدایت- صادق. . . . . 468.

هدایت و تبلیغ و نقش مؤثر آنها. . . . . 468.

هدایت و راه راست. . . . . 468.

هدایت. . . . . 468.

هشام بن الحكم. . . . . 469.

همت و اراده ی عمومی و اجتماعی. . . . . 469.

همت و اراده. . . . . 470.

هیپنوتیزم. . . . . 470.

هیپنوتیزم از نظر قدما. . . . . 470.

هیپی گری. . . . . 471.

حرف «ی» .

یتیم. . . . . 475.

تاریخ یهود. . . . . 475.

یهود در اسكندریه. . . . . 476.

یهود. . . . . 476.

یهود- فلسطین، تاریخچه ی مختصر. . . . . 476.

فهرستها. . . . . 477

جلد هفتم ، ج7، ص: 11
بسم اللّه الرحمن الرحیم