در
بازدید : 393498      تاریخ درج : 1389/7/21
Skip Navigation Links.
 

  

آیت الله پسندیده علوم دینی را نزد علمای اصفهان و سپس استادان زمان خود فراگرفت نخستین حضور سیاسی آیت الله پسندیده در سن 8 سالگی بود كه به خون خواهی پدر، همراه خانواده راهی تهران شدند و در كاخ گلستان و دربار مظفرالدین شاه، درخواست قصاص جعفرقلی خان را اعلام كردند.

محمدجواد مرادی نیا، نویسنده و پژوهشگر، با بیان این مطلب به خبرگزاری كتاب ایران(ایبنا)گفت: آیت الله پسندیده علوم دینی را نزد علمای اصفهان و سپس استادان زمان خود فراگرفت.

مرادی نیا در ادامه ضمن اشاره به آیت الله پسندیده در دوران رضاخان گفت : آیت الله پسندیده در دوران سلطنت رضاخان بر اثر مخالفت با رژیم پهلوی و ایستادگی در برابر سرسپردگان حكومت، مدتی تبعید و زمانی نیز به دلیل مخالفت با كشف حجاب محاكمه شد.

این نویسنده ادامه داد: آیت الله پسندیده در دو دهه ابتدایی عمر امام خمینی(ره) در شكل گیری شخصیت ایشان تاثیر بسزایی داشت و امام(ره)دروس مقدماتی حوزه را نزد ایشان خواندند.

وی افزود: فعالیت سیاسی آیت الله پسندیده را می توان به سه دوره اواخر قاجار، همراهی با نهضت ملی و آیت الله كاشانی و انقلاب اسلامی تقسیم كرد. وی در جریان 15 خرداد سال 1342 جنبش بزرگی در خمین راه انداخت.

مرادی نیا اظهار داشت: پس از تبعید امام خمینی(ره) به تركیه و عراق آیت الله پسندیده از بسته شدن دفتر امام در قم و تهران جلوگیری كرد و بر اثر حمایت از انقلاب و امام بارها به دادگاه نظامی احضار و محاكمه شد.

 مروری بر زندگینامه آیت الله پسندیده

آیت الله سید مرتضی پسندیده، برادر بزرگ امام خمینی(ره) در سال 1274 شمسی در خمین متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در همین شهر به پایان رساند و سپس به اصفهان رفت و دروس مختلف را نزد مرحوم آیت الله سید علی نجف آبادی، آیت الله آقای میرمحمد صادق خاتون آبادی و حاج آقا ابراهیم ارباب فرا گرفت.

آیت الله پسندیده در طول دوران مبارزات نماینده امام در وجوهات شرعی بود، به دلیل همین ارتباط، بارها از سوی رژیم شاه مورد مؤاخذه قرار گرفت و تبعید شد.

رابطه متقابل حضرت امام(ره) و آیت الله پسندیده بسیار صمیمی بوده است. حضرت امام(ره) بارها فرموده اند كه اگر آقای پسندیده نبودند من نمی توانستم درسم را به این راحتی ادامه دهم.

آیت الله پسندیده در 23 آبان سال 1375 دارفانی را وداع گفت و در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خاك سپرده شد.

 برخی از آثار(كتاب مقاله) مرتبط یا تألیف آیت الله سید مرتضی پسندیده عبارتند از:

·         خاطرات آیت الله پسندیده(خاندان خمینی به روایت آیت الله پسندیده)

·         خاطرات آیت الله پسندیده (گفته ها و نوشته ها)

·         آی‍ت ال‍ل‍ه ح‍اج س‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی پ‍س‍ن‍دی‍ده (ی‍اران ام‍ام ب‍ه روای‍ت اس‍ن‍اد ساواك)

·         آی‍ت ال‍ل‍ه پ‍س‍ن‍دی‍ده ، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه ح‍م‍اس‍ه ه‍ای ی‍ك م‍ل‍ت

·         آی‍ت ال‍ل‍ه پ‍س‍ن‍دی‍ده ع‍ال‍م‍ی اس‍ت‍وار و م‍ب‍ارز روح‍ان‍ی‍ان

·         خ‍اطرات ان‍ق‍لاب اس‍لام‍ی ای‍ران

·         ح‍وزه ع‍ل‍م‍ی‍ه ن‍ج‍ف

·         درگ‍ذش‍ت آی‍ت ال‍ل‍ه پ‍س‍ن‍دی‍ده

·         زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه ح‍ض‍رت آی‍ت ال‍ل‍ه پ‍س‍ن‍دی‍ده ب‍ه ق‍ل‍م ح‍ج‍ت الاس‍لام س‍ی‍دح‍س‍ن خ‍م‍ی‍ن‍ی

·         ن‍ام‍ه م‍رح‍وم ح‍اج س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی (ره ) ب‍ه آی‍ت ال‍ل‍ه پ‍س‍ن‍دی‍ده درب‍اره م‍ل‍ی گ‍راه‍ا و ن‍ه‍ض‍ت آزادی

·         خ‍اطرات آی‍ت ال‍ل‍ه پ‍س‍ن‍دی‍ده( گ‍وش‍ه ه‍ای‍ی از ت‍اری‍خ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران / ب‍ه ك‍وش‍ش م‍ح‍م‍دج‍واد م‍رادی ن‍ی‍ا)

·         ن‍وری ك‍ه از م‍ش‍رق ت‍اب‍ی‍د

·         خ‍اطرات آی‍ت ال‍ل‍ه پ‍س‍ن‍دی‍ده / به كوشش مسعود ج‍وادی‍ان

·         زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه ح‍ض‍رت آی‍ت ال‍ل‍ه پ‍س‍ن‍دی‍ده / اسناد و مدارك مركز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات/به كوشش حجت الاسلام حسن خ‍م‍ی‍ن‍ی ) آیت الله سید مرتضی پسندیده/ سرگذشتنامه/ تدوین مركز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات/به روایت اسناد ساواك

·         روایت پیروزی/با همكاری سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری تهران و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان/به كوشش محسن كاظمی

·         خمین در گذر تاریخ/سوره مهر/به كوشش محمدجواد مرادی نیا

·         سطر اول/ نشر عروج/به كوشش محمد جواد مرادی نیا

 


کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است